Màster en Etologia d'Animals de Companyia (Online)

Màster pioner en l'àmbit de l'etologia en animals de companyia, avalat per la UAB i que ara és 100% online.

Continguts

El programa inclou un primer bloc on es tractaran aspectes d'etologia general, una segona part on es tractaran els problemes més freqüents de comportament de gossos, gats i animals exòtics i finalment una tercera part que engloba la part legislativa, aspectes relacionats amb la nutrició, benestar animal i disseny experimental.

Assingatures:
- Etologia General
- Etologia clínica
- Comunicació, legislació i maneig
- Pràctiques
- Treball final de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Etologia General

12 ECTS

Obligatòria

Etologia Clínica del gos, del gat i d'animals exòtics

15 ECTS

Obligatòria

Comunicació, legislació i maneig

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques

9 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Basar-se en el mètode científic a l'hora d'aplicar les diferents estratègies de tractament per resoldre els problemes de comportament dels carnívors domèstics.
- Aprendre com fer una recerca bibliogràfica i avaluar els articles científics dins del camp de l'etologia
- Conèixer els mecanismes responsables del control de la conducta en els carnívors domèstics.
- Identificar els problemes de comportament més freqüents en l'espècie canina i felina.
- Conèixer les tècniques de diagnòstic dels problemes de conducta dels carnívors domèstics.
- Dissenyar protocols de tractament pels principals problemes de comportament de l'espècie canina i felina.
- Conèixer els mecanismes d'acció i indicacions dels principals psicofàrmacs utilitzats en veterinària.
- Dissenyar protocols de prevenció pels principals problemes de comportament dels carnívors domèstics.

Competències transversals

- Conèixer les tècniques de comunicació amb els clients.
- Conèixer les principals fonts d'informació científica i les eines de valoració de la qualitat de les mateixes.
- Treballar en equip.
- Organitzar i planificar tractaments de llarga durada.
- Adquirir tècniques d'aprenentatge autònom.
- Adquirir un compromís ètic.
- Analitzar la qualitat dels coneixements adquirits i la feina realitzada.
- Adquirir la seguretat per prendre decisions.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Etologia d'Animals de Companyia

Vols rebre més informació?