Màster en Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital (Virtual)

L'entorn digital i la seva constant evolució suposen un repte i també una oportunitat a l'hora de plantejar campanyes de comunicació eficaces. Converteix-te en un professional en aquest àmbit!

Continguts

Planificació Estratègica de la Comunicació Digital
L'alumnat treballarà els fonaments de la comunicació publicitària a Internet, així com les bases de la planificació estratègica (anàlisi del consumidor, de l'entorn, de marca, de competència, posicionament, medicions i segmentacions, etc.) com a primera etapa d'elaboració de campanyes publicitàries. Repassarà també les tendències actuals de la comunicació digital, i posarà en pràctica tots aquests conceptes en diferents exercicis aplicats. Finalment, veurà les possibilitats que ofereixen plataformes socials (Facebook/Instagram, Twitter, Linkedin, etc.) per a plantejar campanyes.

Creativitat Aplicada a l'Entorn Digital
L'alumnat descobrirà la nova realitat de la creativitat en el món digital i la seva repercussió en el procés creatiu. En primer lloc, treballarà diferents tècniques i teories creatives existents d'autors de referència, i les posaran en pràctica amb la metodologia Canvas. D'altra banda, revisarà les passes del procés creatiu i treballarà en la generació d'idees i accions de comunicació creatives per a marques reals; tant explotant el potencial dels mitjans i canals de nova generació, com projectant les marques cap al futur mitjançant l'ús de la tecnologia. Finalment, aprendrà dels millors casos pràctics i entendrà les claus per a avaluar la creativitat dels missatges publicitaris amb bon criteri.

Màrqueting Digital
Durant aquestes sessions l'alumnat rebrà xerrades de professionals a manera de "cicle de conferències", que els mostrarà les diferents eines i disciplines específiques del màrqueting digital, necessàries a l'hora de plantejar una campanya de comunicació en entorns digitals, tant des del punt de vista més tècnic com d'habilitats personals. Està dividit en 7 blocs diferents: estratègies en xarxes socials, mobile i apps, tecnologia aplicada a la comunicació digital, comerç electrònic, usabilitat, legislació i advergaming.

Campanya de Comunicació Digital
L'alumnat rebrà un briefing d'un client real. A partir d'aquest, haurà de desenvolupar una campanya de comunicació digital que haurà de presentar al final de la primera part. Durant el procés comptaran amb diverses sessions de tutoria (tan estratègica com creativa) i validació dels avenços que vagin entregant.

Fonaments d'Investigació en Comunicació Digital
Per tal d'arribar a un coneixement profund de la comunicació digital, l'alumnat aprendrà les eines de recerca científica necessàries per a poder desenvolupar un projecte d'investigació rigorós i amb garanties, sobre l'aspecte específic de l'estratègia, la creativitat i el màrqueting digital en el qual vulguin especialitzar-se. L'alumnat es formarà en els conceptes bàsics de la recerca científica (mètode científic, tipus de metodologies, fases i estructura d'un treball de recerca, aplicacions professionals de la recerca, etc.) per tal de consolidar les bases que posteriorment aplicaran durant l'elaboració del seu treball final de màster.


Recerca amb bases de dades i recursos documentals
L'alumnat treballarà en profunditat tots els recursos bibliogràfics a què tenen accés com a estudiants de la UAB. Repassarà alguns aspectes formals, com ara la correcta citació de documents diversos (llibres, articles, vídeos, webs, posts a xarxes socials, etc.), i revisarà tota la tipologia de fonts documentals que tenen disponibles: des de catàlegs bibliogràfics fins a bases de dades comercials internacionals, passant per portals editorials, buscadors acadèmics, repositoris de tesis, etc. En cadascun d'aquests recursos executaran cerques de forma pràctica per a aplicar els coneixements adquirits.

Anàlisi de Dades de Màrqueting i Eines Estadístiques
L'alumnat assolirà les bases estadístiques necessàries per a dur a terme investigacions quantitatives rigoroses en l’àmbit del màrqueting i la comunicació digital. Treballarà els conceptes b?

Mòdul 1. Diploma de postgrau Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital

Assignatura Crèdits Caràcter

Planificació estratègica de la comunicació digital

9 ECTS

Obligatòria

Creativitat aplicada a l’entorn digital

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting digital

9 ECTS

Obligatòria

Campanya de comunicació digital

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. 2n bloc

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments d'investigació en comunicació digital

9 ECTS

Obligatòria

Recerca amb bases de dades i recursos documentals

6 ECTS

Obligatòria

Anàlisi de Dades de Màrqueting i Eines Estadístiques

6 ECTS

Obligatòria

Treball final de màster

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular el màster sencer.
- Matricular la diplomatura de postgrau en Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital i, un cop superada, matricular la 2a part de màster 30 crèdits.

Programes relacionats

Postgrau en Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital (Virtual)
Curs en Anàlisi de Dades de Màrqueting i Eines Estadístiques (Virtual)
Curs en Creativitat Aplicada a l'Entorn Digital (Virtual)
Curs en Màrqueting Digital (Virtual)
Curs en Planificació Estratègica de la Comunicació Digital (Virtual)
Curs en Recerca amb Base de Dades i Recursos Documentals (Virtual)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Reconèixer les diferents eines que ofereixen els mitjans digitals.
- Seleccionar entre les diferents eines i utilitzar-les segons objectius de comunicació i màrqueting.
- Desenvolupar les habilitats creatives per tal d'assolir els objectius d'un projecte de comunicació digital.
- Assolir pensament estratègic per a la planificació de projectes de comunicació.
- Aplicar una estratègia de comunicació a Internet i altres mitjans digitals.
- Identificar les diferents tècniques d'investigació qualitatives, quantitatives i experimentals per al desenvolupament I+D d'un projecte de recerca en el camp de l'estratègia, la creativitat i el màrqueting.
- Conèixer les tècniques de recerca i interrogació de bases de dades i altres recursos bibliogràfics on-line dins l'àmbit temàtic de l'estratègia, la creativitat i el màrqueting.
- Conèixer i aplicar les tècniques quantitatives i proves estadístiques més comuns en recerca dins l'àmbit de la comunicació digital.
- Aplicar la metodologia científica pròpia de la investigació en l'àmbit acadèmic per tal de dur a terme un projecte de recerca, en el marc de la comunicació digital, amb potencial aplicació professional.
- Emprar les tècniques d'investigació apreses de forma adequada i pertinent en la recerca en matèria de comunicació interactiva i digital.

Competències transversals

- Adquirir habilitats de treball en equip: coordinació, delegació i mediació.
- Adaptar les condicions de treball a contextos interculturals i multiculturals.
- Sintetitzar la informació de les sessions teòriques per aplicar-les de forma pràctica.
- Adquirir habilitats persuasives per a la presentació dels productes comunicatius elaborats.
- Desenvolupar el raonament crític en l'anàlisi de textos i del propi treball.
- Entendre la diferència entre fonts científiques i no científiques.
- Planificar el gran volum de treball que implica el treball final de màster en una quantitat de temps limitat.
- Comunicar els resultats oralment i per escrit de manera eficient i correcta.
- Presentar els resultats de manera clara i endreçada.
- Redactar els resultats de la investigació respectant les normes de citació i identificació de les fonts.
- Demostrar la suficiència investigadora amb la presentació i defensa del projecte de recerca davant d'un tribunal d'experts.
- Detectar les oportunitats que el coneixement generat pugui aportar al propi desenvolupament professional.

Títol que s'obté

Màster en Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital

Vols rebre més informació?