Assignatura Crèdits Caràcter

Repàs anatòmic.Bases de l'endoscopia

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

6 ECTS

Obligatòria

Cirurgia experimental. Curs de nusos

6 ECTS

Obligatòria

Histeroscòpia

6 ECTS

Obligatòria

Laparoscòpia bàsica I

6 ECTS

Obligatòria

Laparoscòpia II

6 ECTS

Obligatòria

Laparoscòpia III. Sòl pelvià

6 ECTS

Obligatòria

Laparoscòpia en ginecologia oncològica

6 ECTS

Obligatòria

Laparoscòpia en ginecologia oncològica II. Laparoscòpia en el decurs de l'embaràs

6 ECTS

Obligatòria

Avenços tecnològics en endoscòpia

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer les bases de l'endoscòpia així com realitzar un repàs anatòmic de l'àrea abdominal perquè al finalitzar el mestratge l'alumne sigui capaç de identificar totes les estructures anatòmiques abdominals i genitals.

- Demostrar la seva destresa intel.lectual per realitzar nusos en endoscòpia a través de les activitats a l'estabulari: en acabar el mestratge l'alumne ha de ser capaç de fer nusos endoscòpics intra i extraperitoneals.

- Realitzar histeroscòpies diagnòstiques i quirúrgiques coneixent les indicacions, contraindicacions i complicacions per a cada cas clínic: en acabar el mestratge l'alumne ha de ser capaç d'indicar i fer individualment histeroscopies diagnòstiques i quirúrgiques amb complexitat.

- Demostrar la seva autonomia per a la execució amb plena autonomia tècniques endoscòpiques de nivell bàsic coneixent les indicacions, tècniques i complicacions i la resolució per via endoscòpia de les complicacions

- Demostrar el seu coneixement de les diferents tècniques quirúrgiques del sòl pelvià per via endoscòpia i/o per via vaginal: en acabar el mestratge, l'alumne ha de conèixer les indicacions, tècniques, procediments i resolució de complicacions de les diferents tècniques de tractament del sol pelvià.

- Practicar com a ajudant en les intervencions oncològiques realitzades per laparoscòpia robòtica per tal de conèixer els tractaments quirúrgics i realitzar posterior validació: l'alumne ha de conèixer les diferencies entre les diferents tècniques revisades i la robòtica per la seva aplicació en un futur.

- Estudiar les tècniques d'endoscòpia en el decurs de l'embaràs així com les tècniques més actuals de tractament fetal intrauterí per tenir coneixements de la aplicació endoscòpia en el decurs de l'embaràs.

- Conèixer les tècniques de robòtica aplicada a la Ginecologia especialment a la Ginecologia Oncològica per posteriorment, efectuar activitats robòtiques experimentals

Competències transversals

Instrumentals:
- Conèixer les tècniques d'aprenentatge autònom en que es basa aquest mestratge: classes pràctiques, magistrals enregistrades, recerques bibliogràfiques i comunicació electrònica amb els professors coordinadors.
- Analitzar les habilitats i destreses intel.lectuals i quirúrgiques: a través del simulador, a l'estabulari i en el quiròfan amb la valoració d'un tutor.
- Estudiar la capacitat de l'alumne per a la presa de decisions en una situació quirúrgica d'emergència.
- Conèixer el funcionament d'una unitat d'endoscòpia en ginecologia per tal de ser capaç d'organitzar les activitats en el seu hospital de procedència realitzant treball de tutor i d'instructor en endoscòpia ginecològica.
- Aplicar al finalitzar el mestratge les tècniques d'autoafirmació i de formació en les noves que van apareixent.

Interpersonals:
- Dissenyar des del primer dia del mestratge la importància del treball en equip en aquesta especialització.
- Aplicar les bases del raonament crític en aquest cas en que es tracta d'una activitat quirúrgica real en que l'anàlisi crític s'ha de produir davant de cada alteració de la normalitat.
- Documentar la importància del compromís ètic que ha ser constant del cirurgià en front del pacient.

Sistèmiques
- Demostrar la capacitat de l'alumne per adaptar-se a les noves situacions que en una intervenció quirúrgica o en una intervenció experimental (animal) es poden produir a qualsevol moment.
- Expressar la importància de la creativitat en las activitats quirúrgiques endoscòpiques en les que qualsevol modificació pot millorar de manera important la tècnica a realitzar.
-Justificar les capacitats d'iniciativa i esperit emprenedor en moments determinats en que es crea una situació d'emergència quirúrgica.
- Esmentar l'extraordinària importància de la qualitat i del control de qualitat constant de les nostres actuacions quirúrgiques: l'alumne ha d'aprendre tècniques per seguir el control de la qualitat assistencial per control de resultats i valoració interna i externa.
- Utilitzar sistemes perquè l'alumne sigui capaç en acabar la seva formació de gestionar un projecte de cirurgia endoscòpica amb tots els controls de qualitat interna i externa que son necessaris a l'actualitat.

Títol que s'obté

Màster en Endoscòpia Ginecològica

Vols rebre més informació?