Assignatura Crèdits Caràcter

Urgències en Problemes Mèdics

10 ECTS

Obligatòria

Urgències en Problemes de Quirúrgics

10 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la Recerca

6 ECTS

Obligatòria

Tallers

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques I

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques II

6 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Els estudiants que acreditin estar en possessió del diploma de postgrau en Emergències i catàstrofes (40 crèdits ECTS), expedit per la UAB, podran accedir al Màster cursant 22 crèdits que corresponen Metodologia de la Recerca; Treball de fi màster i pràctiques II. S'oferiran 10 places cada curs acadèmic fins que s'hagin absorbit tots els estudiants del postgrau que desitgin fer-ho.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Realitzar les cures d'infermeria amb destresa i habilitat en situacions d'emergència.
- Escollir entre els diferents materials de cura i d'immobilització els mes adients a cada situació.
- Analitzar l'efectivitat dels materials que es fan servir per a les cures en situacions d'emergència.
- Classificar adequadament les víctimes en una situació de emergència.
- Mantenir actualitzats els coneixements per afrontar les noves situacions produïdes per les emergències.
- Tenir els coneixements i les actituds adients que permetin actuar en les situacions d'emergències que comportin un risc vital individual i col.lectiu amb efectivitat.

Competències transversals

- Organitzar i planificar.
- Prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit de l'emergència.
- Capacitar per l'anàlisi i síntesi.
- Treballar de forma interdisciplinari i coordinada.
- Aplicar el raonament crític.
- Desenvolupar la practica professional amb criteris de qualitat i millora contínua, basada en evidencia científica.
- Fer investigació clínica centrada en la qualitat de les cures.
- Actualitzar els coneixements per afrontar les noves situacions d'emergències i catàstrofes.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Emergències i Catàstrofes

Vols rebre més informació?