Continguts

Es tractaran temes de gestió de la informació sanitària : com registrar, analitzar , recuperar i protegir informació mèdica i de salut digital i documental, com disposar de la informació quan i on sigui necessària , sempre mantenint els estàndards més alts de la integritat, la confidencialitat i la seguretat de les dades i cobrin totes les àrees, assistencial, prevenció, recerca, docència , administratives, legals.

Com utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (tic), per capturar, gestionar , assegurar , compartir i utilitzar informació sanitària, pel que se treballarà el disseny, implementació i operació de sistemes de informació sanitària.

Assignatura Crèdits Caràcter

Marc Conceptual. Documentació Mèdica. Historia Clínica

10 ECTS

Obligatòria

Terminologia. Interoperabilitat semàntica

10 ECTS

Obligatòria

Tecnologies de la informació en salut

10 ECTS

Obligatòria

Anàlisi d’Informació sanitària

10 ECTS

Obligatòria

Gestió de pacients

10 ECTS

Obligatòria

Treball final de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Al finalitzar l'acció formativa, l'estudiant serà capaç de:
- Gestionar la informació necessària per a la continuïtat assistencial amb seguretat, privacitat i eficiència.
- Demostrar coneixement i comprensió dels Sistemes de Recuperació d'Informació Sanitària, amb expertesa en la gestió de processos i en l'estandardització de la informació, així com en els sistemes de classificació de pacients per aconseguir una qualitat de la informació òptima i un tractament de les dades fidedigne.
- Emprar les tecnologies en el maneig de la informació sanitària, coneixent les seves tendències i l'impacte de la seva incorporació en l'entorn sanitari.
- Recuperar, analitzar i interpretar la informació de salut per la millora de la l'assistència, la gestió i les necessitats de recerca.
- Intervenir en els processos d'atenció i gestió administrativa en els diferents nivells de l'operativa assistencial.

Competències transversals

- Capacitat de treball en equip
- Compromís ètic
- Orientació a la qualitat
- Visió global i de governança dels sistemes d'informació

Títol que s'obté

Màster en Documentació Mèdica

Vols rebre més informació?