Mòdul 1. DE.Estadística en Ciències de la Salut

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments de disseny i d'estadística

12 ECTS

Obligatòria

Processament de dades sanitàries amb Stata

6 ECTS

Obligatòria

Models de regressió per respostes contínues, categòriques, de recompte i de supervivència

15 ECTS

Obligatòria
Assignatura Crèdits Caràcter

Metodologia de la investigació sanitària (I)

9 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la investigació sanitària (II)

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Per a opcions de matrícula consultar el web https://metodo.uab.cat/
El màster de formació permanent en Dissenys i Anàlisis de la Investigació en Ciències de la Salut es pot cursar mitjançant tres opcions:
- Matricular el màster de formació permanent sencer
- Matricular el diploma d'especialització en Estadística en Ciències de la Salut, i un cop superat matricular els 27 crèdits restants.
- Matricular els cursos fins completar els 48 ECTS i un cop superats matricular el treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Estadística en Ciències de la Salut
Curs en Fonaments de Disseny i d'Estadística en Ciències de la Salut
Curs en Models de Regressió per Respostes Contínues, Categòriques, de Recompte i de Supervivència
Curs en Processament de Dades Sanitàries amb Stata

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Organitzar les dades d'un estudi amb ordinador (llegir bases de dades, aplicar algorismes per crear variables, tractar seguiments i reestructurar la matriu de dades) per preparar-les per l'anàlisi estadístic.
- Realitzar l'anàlisi descriptiva i bivariant de les dades d'un estudi, calculant índexs i generant gràfics, mitjançant l'ús d'un programari estadístic, i tenint en compte el disseny que les ha generat.
- Reconèixer els models estadístics més adequats en funció de les hipòtesis a comprovar i de l'escala de mesura de les variables que intervenen.
- Estimar models predictius de regressió múltiple, logística binaria, multinomial, de Poisson, binomial negativa i de riscos proporcionals de Cox, seleccionant els predictors que contenen en funció dels objectius de l'estudi.
- Identificar les etapes d'elaboració d'un disseny d'investigació experimental.
- Aplicar el disseny d'investigació experimental adequat als objectius de recerca.
- Identificar les etapes d'elaboració d’un disseny de cohorts i d'un de casos i controls.
- Aplicar el disseny d'investigació de cohorts o de casos i controls adequat als objectius de recerca.
- Avaluar i justificar els possibles biaixos en estudis experimentals, assajos clínics, estudis de cohorts i estudis de casos i controls.
- Redactar un projecte d'investigació per obtenir finançament públic.

Competències transversals

- Delimitar els diferents continguts d'una recerca que han de formar part dels apartats d'un article original o d’una comunicació científica, i redactar el text.
- Llegir amb judici crític articles científics des d'una perspectiva metodològica.
- Dominar la terminologia científica-metodològica per comprendre i interactuar amb altres professionals.
- Defensar i comunicar públicament una comunicació científica.
- Saber comunicar i difondre els resultats de les investigacions fent servir els canals pertinents.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Dissenys i Anàlisis de la Investigació en Ciències de la Salut

Vols rebre més informació?