Màster en Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació (Presencial)

Vols especialitzar-te en una professió de futur? Avui més que mai les empreses necessiten bons professionals en comunicació que els ajudin a prendre decisions estratègiques valorant l'impacte reputacional

Continguts

- El context de la comunicació en les organitzacions i l'activitat de les relacions públiques.
- Objectius de màrqueting i relacions públiques.
- Community Management.
- Planificació de campanyes de rrpp.
- Relacions públiques internes.
- Organització d'esdeveniments.
- Patrocini i mecenatge.
- Protocol.
- Agències i Gabinets de comunicació.
- Responsabilitat social corporativa.
- Relacions públiques en sectors especialitzats.
- Relacions Institucionals.

Assignatura Crèdits Caràcter

Pla global de comunicació i lideratge en les organitzacions

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting aplicat a les relacions públiques i noves tecnologies

6 ECTS

Obligatòria

Planificació de campanyes de RRPP i comunicació periodística. Gabinets de comunicació i comunity manager

12 ECTS

Obligatòria

Protocol, relacions institucionals i esdeveniments.

12 ECTS

Obligatòria

Gestió del patrocini, mecenatge i les relacions públiques en sectors especialitzats

9 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Desenvolupar la planificació estratègica de campanyes de Relacions Públiques a partir d'uns objectius de màrqueting i d'unes necessitats comunicatives de les organitzacions des d'un punt de vista corporatiu.
- Ampliar els coneixements sobre les fases d'elaboració d'un pla de màrqueting, i de les possibilitats dels mercats.
- Gestionar de manera òptima l'aparició controlada de les empreses i institucions en els mitjans de comunicació, a través de les agències de comunicació (notes de premsa, articles, rodes de premsa, etc.).
- El.laborar estratègies de comunicació 360º, d'acord amb una política de comunicació integral.
- Identificar els públics objectius més idonis en cada cas als quals dirigir les campanyes de relacions públiques, establint una correcta segmentació de la població.
- Aplicar les metodologies d'investigació més apropiades en el camp de la comunicació social.
- Detectar les estratègies de responsabilitat social corporativa que porten a terme les organitzacions per aconseguir una bona reputació tant interna com externa. Saber gestionar un pla de responsabilitat social corporativa.
- Establir una correcta organització i gestió d'esdeveniments, en funció d'uns objectius plantejats per l'empresa/institució, tant a nivell intern com extern.
- Desenvolupar la tasca periodística en els Gabinets de comunicació.
- Formular propostes idònies de plans de patrocini i mecenatge en funció dels objectius que es vulguin aconseguir. Gestionar el corresponent pressupost.
- Incrementar el seu coneixement del mercat en el qual es desenvoluparà l'activitat professional de responsable de Relacions Públiques.

Competències transversals

- Desenvolupar les habilitats directives i de presa de decisions, així com la capacitat de treballar en equip a través de la resolució de casos.
- Desenvolupar la seva capacitat d'anàlisi i de síntesi.
- Conèixer altres formes de pensar i d'actuar, atès el caràcter multicultural del màster, on els alumnes es troben amb entorns culturals diversos.
- Potenciar la seva capacitat creativa per trobar solucions a la problemàtica plantejada a través dels casos.
- Desenvolupar una sèrie d'habilitats i destreses que els capacitin per al correcte plantejament de les estratègies comunicatives a aplicar en cada cas. Per aconseguir aquest objectiu es treballa, al llarg del màster, amb un ampli ventall de casos reals plantejats per diferents professionals de l'àmbit de la comunicació.
- Potenciar la seva dimensió d'internacionalització, adaptant a un sistema de treball amb grups multiculturals.
- Aplicar el seu coneixement de llengües estrangeres (anglès)
- Gestionar projectes.
- Millorar les seves habilitats de negociació.
- Desenvolupar les seves habilitats comunicatives.

Títol que s'obté

Màster en Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació

Vols rebre més informació?