Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries

Formació especialitzada per a professionals del sector sanitari amb responsabilitats directives enfocada al lideratge i la gestió de projectes assistencials i de grups de professionals

Assignatura Crèdits Caràcter

Programa general de direcció

10 ECTS

Obligatòria

Programa d'habilitats directives

10 ECTS

Obligatòria

Programa del sector sanitari i visites a institucions

10 ECTS

Obligatòria

Programa específic del sector sanitari

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Descriure l'origen, l'evolució i la justificació dels sistemes de salut actuals.
- Conèixer les diferencies entre necessitats de salut, demanda de serveis i oferta assistencial.
- Adquirir criteris per a la planificació i la programació de serveis sanitaris en base poblacional.
- Prioritzar amb criteris de necessitat sense descartar elements de preferència i d'expectatives dels usuaris.
- Desenvolupar la vesant relacional de les organitzacions sanitàries valorant la implicació de la població en la governança de les institucions sanitàries i en el finançament del sistema.
- Aplicar correctament tècniques de gestió de persones per aconseguir que el coneixement dels professionals reverteixi a favor de la organització.
- Adaptar la producció de les organitzacions a les noves expectatives de la població sabent aprofitar les oportunitats de sistemes de finançament sanitari de base territorial.
- Interpretar amb criteri la informació econòmica de la organització valorant els principals indicadors financers, d'explotació i de tresoreria, així com la seva relació amb el tipus de client i amb el sistema de compra de serveis.
- Conèixer els diferents aspectes de la gestió sanitària, tant a nivell macro (política sanitària), meso (gestió dels centres) com micro (gestió clínica) com en les diferents línies assistencials.
- Aplicar correctament models de gestió de la qualitat i de la seguretat dels pacients.

Competències transversals

- Desenvolupar les seves potencialitats comunicatives personals.
- Comprendre les motivacions del personal i els sistemes motivadors i els instruments de motivació.
- Fer un autodiagnòstic de lideratge i conèixer els diferents estils.
- Identificar els rols de l'equip i conèixer les habilitats per desenvolupar-los.
- Aplicar estratègies i tàctiques per conduir una negociació.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Direcció d'Institucions Sanitàries

Vols rebre més informació?