Assignatura Crèdits Caràcter

Còrnia: Ciències bàsiques. Traumatisme cornial. Queroplàstia

10 ECTS

Obligatòria

Còrnia: aspectes clínics, cirurgia de la superfície ocular

10 ECTS

Obligatòria

Ull sec

10 ECTS

Obligatòria

Cirugia refractiva: mètodes d'avaluació

10 ECTS

Obligatòria

Cirurgia refractiva cornial: principis bàsics i tècniques quirúrgiques

10 ECTS

Obligatòria

Cirugia refractiva intraocular

10 ECTS

Obligatòria

Tumors de la superfície ocular

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir coneixements de la còrnia clínica: Exploracions complementàries i Tècniques quirúrgiques incluint cirurgies combinades
- Adquirir habilitats en proves bàsiques i de diagnòstic de patologies corneals: infeccioses, immunològiques, distròfies , malalties congènites, etc
- Aplicar tractaments mèdics i quirúrgics de les patologies corneals: cirurgia de la superfície ocular, queratoplàstia penetrant i lamel.lar i d'altres
- Adquirir coneixements de mètodes d'avaluació i habilitats en el tractament mèdic i quirúrgic de l'ull sec i contactologia
- Adquirir coneixements i habilitats en els mètodes d'avaluació de la qualitat òptica
- Adquirir coneixements i habilitats de cirurgia refractiva corneal: mètodes d'avaluació i tècniques
- Adquirir coneixements i habilitats de cirurgia refractiva intraocular: mètodes d'avaluació i tècniques
- Diagnosticar i tractar tumors de la superfície ocular i habilitats en el seu tractament quirúrgic
- Adquirir coneixements en el desenvolupament d'estudis clínics i presentació de resultats a sessions clíniques, congressos, etc.
- Aquest curs habilita a l'alumne mitjançant coneixements específics i de cirurgia refractiva al diagnòstic i tractament de malalties de la còrnia

Competències transversals

- Experiència en recollida d'informació per publicacions en revistes especialitzades
- Experiència en el desenvolupament d'estudis clínics, treballs de recerca
- Experiència en la preparació de presentacions a congressos nacionals i internacionals
- Adquirir habilitats per el tractament i redacció de la informació per publicacions, articles de revistes especialitzades,capítol de llibre i traducció de presentacions
- Adquirir habilitats en comunicació oral de coneixements en presentacions, sessions clíniques i defensa de resultats.
- Realitzar treball en equip en combinació amb altres subespecialitats mèdiques i de proves complementàries

Títol que s'obté

Màster en Còrnia i Cirurgia Refractiva

Vols rebre més informació?