Pràctiques

La formació a través de la Diplomatura de Postgrau TISA contempla, de forma opcional, la realització d'una pràctica professional al si d'una empresa o institució.

L'objectiu de les pràctiques és que l'alumnat tingui l'oportunitat de desenvolupar unes tasques específiques relacionades amb la investigació social dins d'un marc professional. Al mateix temps, per alguns estudiants aquesta experiència representa una primera presa de contacte amb el món laboral.

El temps total de dedicació de cada estudiant a l'empresa/institució serà de 100 hores com a mínim i de 500 hores com a màxim, en l'horari acordat prèviament entre ambdues parts. Aquestes s'iniciaran al final del curs acadèmic.
Per altra banda, en tractar-se d'estudiants de postgrau i atesa la titulació acadèmica d'aquests, sempre que sigui possible l'empresa/institució atorgarà algun tipus d'ajut econòmic que l'estudiant percebrà segons les condicions establertes en el conveni.

Les pràctiques professionals es busquen i s'adapten als interessos particulars de l'alumnat a partir de la de la xarxa de contactes del professorat de la Diplomatura de Postgrau i del Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. La gestió de les pràctiques és una tasca principal del col.legi professional i la formalització requereix la signatura d'un conveni que es gestiona amb les universitats responsables de la Diplomatura de Postgrau.

La pràctica professional es realitzarà amb un seguiment de cotutorització: el tutor/a de la empresa o institució i un professor/a que imparteix la Diplomatura de Postgrau.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.