Presentació

Màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada (TISA)
La proposta de creació del Màster i Diplomatura de Postgrau de Tècniques d'Investigació Social Aplicada (TISA) és una iniciativa interuniversitària entre la UAB i la UB amb l'objectiu de consolidar una oferta d'estudis especialitzats de postgrau destinats al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials, i en particular en l'àmbit de la sociologia i de la ciència política, amb una orientació aplicada i de professionalització. Per a acomplir amb aquest finalitat professionalitzadora el Màster compte amb la col·laboració del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS).

El programa s'origina des de la constatació reiterada de la necessitat de completar o complementar la formació de grau de sociòlegs i politòlegs, així com d'altres disciplines afins, en l'ús de les tècniques d'investigació social per a la seva pràctica professional.


Al llarg dels anys, des de la dècada dels noranta, al si del COLPIS s'havien organitzat diverses edicions de cursos formatius en el context de programes de formació ocupacional, de cursos FORCEM i altres ofertes addicionals de cursos tècnics amb una orientació de formació professionalitzadora per satisfer les necessitats de formació continuada.

Aquestes experiències ens van conduir a concloure l'existència d'una demanda constant de formació tècnica orientada a la investigació aplicada en el camp de les ciències socials, tant de persones que inicien la seva inserció en el mercat de treball com de persones ja inserides i vinculades al món professional en empreses i institucions en què es precisa un coneixement més extens, aprofundit, diversificat o actualitzat de les tècniques d'investigació social.

Resultat d'aquesta experiència per part d'un conjunt de professors vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Barcelona neix, a l'any 2003, la iniciativa de formalitzar una oferta formativa conjunta en termes de Màster/Diplomatura de Postgrau universitari, tot constatant l'absència d'una formació d'aquestes característiques en el context català i espanyol.

Objectius

El programa es destina al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials, i en particular en l'àmbit de la sociologia i la ciència política, amb una orientació aplicada i de professionalització. Des del reconeixement de la pluralitat de perspectives metodològiques en la investigació social l'objectiu formatiu consisteix a donar una fonamentació metodològica i tècnica d'una àmplia selecció de procediments per a la producció i anàlisi de dades socials així com la seva aplicació a la pràctica de la investigació.


Són objectius específics del programa:

- Proporcionar una formació bàsica i actualitzada, tant teòrica com aplicada en l'àmbit especialitzat dels mètodes i tècniques d'investigació en ciències socials per a la seva utilització en la recerca social i els estudis organitzacionals i de mercat.

- Oferir una formació complementària i més aprofundida en relació als estudis de grau de les diferents perspectives metodològiques de la recerca social: ja sigui amb una orientació d'investigació quantitativa, qualitativa o participativa, com en mètodes mixtos; i centrada fonamentalment en el disseny, anàlisi i interpretació de dades en el context d'estudis socials aplicats i per a satisfer les necessitats de coneixement, planificació i acció pròpies de les empreses i institucions.

- Oferir una formació especialitzada orientada cap a la inserció al mercat de treball de graduats/des i també de formació continuada per a professionals i tècnics d'empreses i institucions dedicats a la investigació social aplicada.

Requisits d'accés

La formació que ofereix la Diplomatura de Postgrau s'adreça a persones amb formació universitària que desitgin fer de les tècniques d'investigació social un camp de desenvolupament professional o necessitin aquests coneixements i instruments per a treballar amb la informació del seu àmbit professional. En aquest sentit, els destinataris d'aquesta oferta formativa serien:

- Graduats/des i Diplomats/des que desitgin ampliar o completar la seva formació en l'àmbit de la investigació social aplicada com una orientació professional o aplicada.
- Professionals i tècnics d'empresa i d'organismes o institucions que desitgin ampliar o renovar la seva formació en la investigació social aplicada per a aplicar-la al seu àmbit.

L'interès per aquests continguts tindrà sobre tot un perfil proper a les disciplines de l'àmbit de la sociologia i la ciència política, si bé el caràcter multidisciplinari dels mètodes i tècniques d'investigació en ciències socials i humanes afavoreix l'extensió de la seva aplicabilitat a un públic d'altres disciplines com la psicologia, l'antropologia, l'economia, el dret, les ciències de la comunicació, etc, interessat en ampliar els coneixements de les tècniques d'investigació.

En aquest sentit, per tant, no hi ha requisits específics restrictius d'accés, i la Diplomatura de Postgrau s'adreça tant a graduats/des com a diplomats/des.

Sortides professionals

La formació que s'ofereix pretén tenir un caràcter obert i flexible, genèric, divers i interdisciplinari per atendre a la gran diversitat de sortides professionals a què pot donar resposta, i a les que poden optar els graduats de diverses disciplines d'origen.

Les sortides professionals del Màster TISA s'adrecen tant a l'àmbit públic, privat, com al tercer sector; a tot tipus d'àmbit a l'administració pública, empreses o institucions que necessiten professionals i tècnics per desenvolupar funcions d'investigació i d'anàlisi de l'entorn on aquelles desenvolupen la seva activitat.

Entre els perfils professionals que s'adeqüen a la formació especialitzada que s'ofereix a la diplomatura de postgrau en Tècniques d'Investigació Social cal esmentar els següents:

- Tècnics d'investigació en ciències socials
- Gestors i tècnics en recursos humans
- Tècnics en màrqueting i telemàrqueting
- Agents de desenvolupament local i regional
- Tècnics en projectes europeus
- Consultors socials
- Consultors polítics
- Tècnics de l'administració pública, en general.

Contacte

Jose Pedro Lopez Roldan

Telèfon: 935811676

Correu electrònic: Pedro.Lopez.Roldan@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/tisa/

Postgrau UAB

18a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
38 ECTS
Codi de l'estudi: 2591/18
Preu: 2660 ¤
Preu especial: 2394¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 02/11/2020 al 30/06/2022
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Interuniversitari:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Centres responsables:
Institut d'Estudis del Treball
Centres col·laboradors:
Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau en Tècniques d'Investigació Social

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.