Postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció

Forma professionals de la protecció civil amb acreditació del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per a les administracions públiques en l'àmbit local i autonòmic

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a la gestió de riscos

6 ECTS

Obligatòria

El factor humà en la gestió de les emergències

6 ECTS

Obligatòria

Àrees tecnològiques (i normes tècniques)

6 ECTS

Obligatòria

L'impacte social de la sinistralitat

6 ECTS

Obligatòria

Gestió pública del risc. Plantejament estratègic del risc

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura està inclosa al màster en Gestió de Riscos i Emergències.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Proporcionar una visió integral de la protecció civil i una visió generalista de la protecció social del ciutadà com primer i últim destinatari de l'actuació dels poders públics.
- Reconèixer i solucionar problemes vinculats a la a la Protecció Civil.
- Perfeccionar les habilitats de treball del professional de la Protecció Civil.
- Identificar els factors que intervenen a les situacions de risc vinculades a la Protecció Civil.
- Aprendre a avaluar els diferents agents de risc i a organitzar els plans d'actuació per neutralitzar-los, així com les mesures de socors i intervenció immediata, tant físiques com psicològiques, que cal prendre en cada cas.
- Conèixer la legislació bàsica en matèria de gestió de crisi i emergències, vinculada als Plans d'Autoprotecció.
- Conèixer les pautes bàsiques d'elaboració d'un Pla d'Autoprotecció.
- Definir l'abast dels Plans d'Autoprotecció.
- Identificar i avaluar els riscos vinculats i als Plans d'Autoprotecció, d'una instal·lació industrial, comercial o de serveis.
- Conèixer els riscos dels edificis de gran alçada (E.G.A.)
- Indicar les mesures correctores a les instal·lacions sobre les que elabori Plans d'Autoprotecció per tal que els serveis d'emergències puguin actuar.
- Planificar els equips de confinament i/o evacuació en els desenvolupament d'una situació d'emergència.
- Programar els simulacres dins del Pla d'Implementació dels Plans d'Autoprotecció.
- Utilitzar la plataforma Hermes de la Generalitat de Catalunya per donar d'alta els Plans d'Autoprotecció responsabilitat de l'alumne.

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades referides.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió de l'àrea de coneixement.
- Reconèixer i solucionar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:
utilitzar les terminologies científiques adequades;
redactar informes professionals;
escriure publicacions;
defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció.

Vols rebre més informació?