Assignatura Crèdits Caràcter

Bases neurobiològiques del desenvolupament del sistema nerviós central en l’infant

6 ECTS

Obligatòria

Trastorns del neurodesenvolupament de l'infant

9 ECTS

Obligatòria

Avaluació neuropsicològica de l’infant

9 ECTS

Obligatòria

Psicopatologia infanto-juvenil i neuropsicologia forense

6 ECTS

Obligatòria

Intervenció neuropsicològica infantil

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diploma de postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil, es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular la diploma de postgrau sencera.
- Matricular-se als quatre cursos que s'ofereixen independentment dins del programa de diploma de postgrau i un cop superats tots, matricular-se als crèdits restants.

Programes relacionats

Curs en Avaluació Neuropsicològica de l’ Infant
Curs en Intervenció Neuropsicològica Infantil
Curs en Psicopatologia Infanto-juvenil i Neuropsicologia Forense
Curs en Trastorns del Neurodesenvolupament de l' Infant

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Comprendre les bases anatòmiques i funcionals de la exploració neuropsicològica, i en especial els seus aspectes qualitatius i realitzar una correcta interpretació dels resultats de les exploracions.
- Aprendre a interpretar el perfil cognitiu i conductual del pacient, en tots els seus apartats, incloent-hi les dades de conducta, atenció, llenguatge, memòria, capacitats visuoespacials, aprenentatges acadèmics, funcions executives i abstractes.
- Familiaritzar-se amb els principals instruments relacionats amb l'avaluació: cognitius, psicopatològics i funcionals. Aquest coneixement inclou les característiques psicomètriques generals així com la sensibilitat, especificitat i valor predictiu dels instruments.
- Ésser capaç de reconèixer la presencia de trastorns psicopatològics (depressió, ansietat, psicosis, trastorn obsessiu-compulsiu, etc.)
- Adquirir coneixements en els test neuropsicològics i les seves normes d'administració i puntuació. Conèixer les característiques psicomètriques generals així com la sensibilitat, especificitat i valor predictiu dels instruments.
- Avaluar l'efecte de variables que tenen impacte en els rendiments cognitius com l'edat, l'educació, la fatiga, l'efecte dels fàrmacs, trastorns sensorials i trastorns psicopatològics, en els rendiments dels tests.
- Conèixer les principals classificacions diagnòstiques així com els seus criteris diagnòstics de tots els seus trastorns.
- Comprendre les variables familiars, educatives i socio-culturals que poden interferir en el desenvolupament, el rendiment cognitiu i conductual.
- Familiaritzar-se amb els principals instruments relacionats amb la rehabilitació: maneig de tècniques d'intervenció i de rehabilitació neuropsicològica. Conèixer els mecanismes d'estimulació, restitució i compensació de les alteracions detectades.

Les competències i habilitats a desenvolupar estan integrats en una sèrie de mòduls que es divideixen en assignatures i que inclouen tallers pràctics. Aquesta integració constitueix la base de la subseqüent adaptació de la Diplomatura al model de l’Espai Europeu d’Educació Superior i els ECTS.

Competències transversals

- Analitzar i sintetitzar dades significatives i objectives pel desenvolupament de les seves tasques.
- Realitzar una bona organització i planificació de les tasques a realitzar.
- Resoldre els problemes determinats.
- Avaluar i discutir els resultats.
- Prendre decisions tenint en compte el resultats obtinguts.
- Saber comunicar i defensar els resultats davant dels referents.
- Saber treballar en un equip.
- Establir una bona comunicació amb els interlocutors.
- Revisar la literatura adequada en funció dels problemes a resoldre.
- Utilitzar els seus coneixements com eina de treball per a fer un ensenyament efectiu en el camp de la docència.
- Utilitzar tecnologies educatives efectives en el camp de la docència.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil

Vols rebre més informació?