Postgrau en Estratègia i Creativitat Digital (Semipresencial)

L'entorn digital i la seva constant evolució suposen un repte i també una oportunitat a l'hora de plantejar campanyes de comunicació eficaces. Converteix-te en un professional en aquest àmbit!

Continguts

Mòdul 1: Planificació Estratègica de la Comunicació Digital
En aquest mòdul els alumnes treballaran els fonaments de la publicitat a Internet així com les noves tendències (estratègies mobile-local-social). Aprendran a utilitzar les eines que ofereix Google i a realitzar una campanya de banners. A partir d'aquí, es treballarà la creació d'una estratègia per a una campanya de comunicació digital i s'estudiarà el canvi de paradigma del 1.0 al 2.0.


Mòdul 2: Creativitat Aplicada en l'Entorn Digital
Els alumnes descobriran la nova realitat de la creativitat en el món digital i la seva repercussió en el procés creatiu. Treballaran en la generació d'idees i accions de comunicació creatives per marques reals: en primer lloc, explotant el potencial dels mitjans i canals de nova generació; i en segon lloc, projectant les marques cap al futur amb accions encara més innovadores mitjançant l'ús de la tecnologia. Finalment, aprendran dels millors casos pràctics i entendran les claus per avaluar els missatges publicitaris amb bon criteri.

Mòdul 3: Màrqueting Digital

Durant aquestes sessions els alumnes rebran xerrades de professionals a manera de "cicle de conferències", que els mostraran les diferents eines i disciplines específiques del panorama de la comunicació digital i interactiva: bloc màrqueting, mobile i apps, tecnologies associades a la comunicació digital, comerç electrònic, usabilitat, advergaming, etc.

Mòdul 4: Campanya de Comunicació Digital
Els alumnes rebran un briefing d'un client real. A partir d'aquest, hauran de desenvolupar una campanya de comunicació digital que hauran de presentar al final del curs.

Assignatura Crèdits Caràcter

Planificació estratègica de la comunicació digital

9 ECTS

Obligatòria

Creativitat aplicada a l’entorn digital

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting digital

9 ECTS

Obligatòria

Campanya de comunicació digital

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Estratègia i Creativitat Digital està inclosa en el màster en Estratègia i Creativitat Digital.

Programes relacionats

Curs en Creativitat Aplicada a l'Entorn Digital (Semipresencial)
Curs en Màrqueting Digital (Semipresencial)
Curs en Planificació Estratègica de la Comunicació Digital (Semipresencial)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Reconèixer les diferents eines que ofereixen els mitjans digitals i interactius.
- Seleccionar entre les diferents eines i utilitzar-les segons objectius de comunicació i màrqueting.
- Desenvolupar les habilitats creatives per tal d'assolir els objectius d'un projecte de comunicació interactiva.
- Assolir pensament estratègic per a la planificació de projectes de comunicació.
- Aplicar una estratègia de comunicació a Internet i altres mitjans interactius i digitals.

Competències transversals

- Adquirir habilitats de treball en equip: coordinació, delegació i mediació
- Adaptar les condicions de treball a contextos interculturals i multiculturals
- Sintetitzar la informació de les sessions teòriques per aplicar-les de forma pràctica
- Adquirir habilitats de persuasives per a la presentació dels productes comunicatius elaborats
- Desenvolupar el raonament crític en l'anàlisi de textos i del propi treball

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Estratègia i Creativitat Digital.

Vols rebre més informació?