Postgrau en Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital (Virtual)

L'entorn digital i la seva constant evolució suposen un repte i també una oportunitat a l'hora de plantejar campanyes de comunicació eficaces. Converteix-te en un professional en aquest àmbit!

Continguts

Planificació Estratègica de la Comunicació Digital
Es treballaran els fonaments de la comunicació publicitària a Internet, així com les
bases de la planificació estratègica (anàlisi del consumidor, de l'entorn, de marca, de
competència, posicionament, medicions i segmentacions,etc.) com a primera etapa d'elaboració de campanyes publicitàries. Es repassaran també les tendències actuals de la comunicació digital, i es posaran en pràctica tots aquests conceptes en diferents exercicis aplicats. Finalment, es veuran les possibilitats que ofereixen plataformes socials (Facebook/Instagram, Twitter, Linkedin, etc.) per a plantejar campanyes.

Creativitat Aplicada a l'Entorn Digital
L'alumnat descobrirà la nova realitat de la creativitat en el món digital i la seva repercussió en el procés creatiu. En primer lloc, treballaran diferents tècniques i teories creatives existents d'autors de referència, i les posaran en pràctica amb la metodologia Canvas. D'altra banda, revisaran les passes del procés creatiu i treballaran en la generació d'idees i accions de comunicació creatives per a marques reals; tan explotant el potencial dels mitjans i canals de nova generació, com projectant les marques cap al futur mitjançant l'ús de la tecnologia.
Finalment, aprendran dels millors casos pràctics i entendran les claus per a avaluar la
creativitat dels missatges publicitaris amb bon criteri.

Màrqueting Digital
Durant aquestes sessions l'alumnat rebrà xerrades de professionals a manera de "cicle de
conferències", que els mostraran les diferents eines i disciplines específiques del màrqueting digital, necessàries a l'hora de plantejar una campanya de comunicació en entorns digitals, tant des del punt de vista més tècnic com d'habilitats personals. Està dividit en 7 blocs diferents: estratègies en xarxes socials, mobile i apps, tecnologia aplicada a la comunicació digital, comerç electrònic, usabilitat, legislació i advergaming.

Campanyade Comunicació Digital
L'alumnat rebrà un briefing d'un client real. A partir d'aquest, hauran de desenvolupar una campanya de comunicació digital que hauran de presentar al final de la primera part. Durant el procés comptaran amb diverses sessions de tutoria (tan estratègica com creativa) i validació dels avenços que vagin entregant.

Treball Final de Postgrau
L'alumnat haurà d’entregar una memòria/treball escrit com a “conclusió del Postgrau”, que
consistirà en un recull de tots els conceptes, coneixements i continguts impartits al llarg del Diploma, així com una proposta de com aquests continguts es poden aplicar (i de quina manera són útils) en un entorn professional real.

Assignatura Crèdits Caràcter

Planificació estratègica de la comunicació digital

9 ECTS

Obligatòria

Creativitat aplicada a l’entorn digital

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting digital

9 ECTS

Obligatòria

Campanya de comunicació digital

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Postgrau

3 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El diploma de postgrau en Estratègia, Creativitat i Màrqueting Digital està inclosa en el màster en Estratègia, Creativitat i Màrqueting Digital.(3182)

Programes relacionats

Curs en Creativitat Aplicada a l'Entorn Digital (Virtual)
Curs en Màrqueting Digital (Virtual)
Curs en Planificació Estratègica de la Comunicació Digital (Virtual)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Reconèixer les diferents eines que ofereixen els mitjans digitals.
- Seleccionar entre les diferents eines i utilitzar-les segons objectius de comunicació i
màrqueting.
- Desenvolupar les habilitats creatives per tal d'assolir els objectius d'un projecte de
comunicació digital.
- Assolir pensament estratègic per a la planificació de projectes de comunicació.
- Aplicar una estratègia de comunicació a Internet i altres mitjans digitals.

Competències transversals

- Adaptar les condicions de treball a contextos interculturals i multiculturals.
- Sintetitzar la informació de les sessions teòriques per aplicar-les de forma pràctica.
- Adquirir habilitats persuasives per a la presentació dels productes comunicatius elaborats.
- Desenvolupar el raonament crític en l'anàlisi de textos i del propi treball.
- Comunicar els resultats oralment i per escrit de manera eficient i correcta.
- Presentar els resultats de manera clara i endreçada.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Estratègia, Creativitat i Eines de Màrqueting Digital

Vols rebre més informació?