• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 2380/9
 • 9a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 05/10/2021
 • Final: 07/07/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1980 €
 • Preu especial 1782 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+
 • Idioma de docència: Català (90%), Castellà (10%)
 • Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya, c/ Girona 20, Barcelona
Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis més de 965 i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals i també d'administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades.

La necessitat d'establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en els matèries relacionades amb l'administració local -dret, gestió i hisenda, bàsicament- per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i la personal que està al seu servei. D'entre aquestes matèries, la importància que ha adquirit el dret urbanístic en el conjunt de competències titularitat de l'Administració local i la seva extrema especialitat i tecnicitat, aconsellen dedicar una diplomatura a aprofundir en aquesta disciplina.

És possible matricular-se del màster sencer Gestió i Dret Local (que inclou el diploma de postgrau en Dret Local i el diploma en Dret Urbanístic i el Treball de fi de màster) o d’algun dels dos diplomes de postgrau de forma independent:

- Diploma de postgrau en Dret Local: curs acadèmic 2020-21
- Diploma de postgrau en Dret Urbanístic: curs acadèmic 2021-22

Sortides professionals

Tècnic urbanístic municipal, arquitecte urbanista, advocacia contenciós administrativa, secretaria-intervenció, secretaria d'entrada, intervenció-secretaria, intervenció d'entrada.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili

Centres responsables

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Centres col·laboradors

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Contacte

Judith Gifreu Font

Telèfon: 669482131

Informació addicional

http://www.eapc.cat

Vols rebre més informació?