Presentació

Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis (més de 965) i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals i també d'administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades.


La necessitat d'establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en els matèries relacionades amb l'administració local-dret, gestió i hisenda, bàsicament per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i la personal que està al seu servei.

És possible matricular-se del màster sencer Gestió i Dret Local (que inclou el diploma de postgrau en Dret Local i el diploma en Dret Urbanístic i el Treball de fi de màster) o d’algun dels dos diplomes de postgrau de forma independent:

- Diploma de postgrau en Dret Local: curs acadèmic 2020-21
- Diploma de postgrau en Dret Urbanístic: curs acadèmic 2021-22

Objectius

- Formar tècnics superiors i mitjos que ocupen llocs de treball a l'administració local, així com titulats superiors i mitjos que volen accedir al servei de l'administració pública catalana.
- Fomentar que aquests professionals participin en els diferents processos selectius per ingressar a les diferents administracions locals catalanes.

Requisits d'accés

- Llicenciats/des en Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències polítiques, Sociologia, Ciències del treball i els altres que permetin l'accés als cossos superiors del grup B o A1.

- Diplomats/des en Gestió i Administració d'Empreses, Gestió i Administració Pública, Relacions laborals i els altres que permetin l'accés als cossos de gestió del grup B o A2.

Sortides professionals

Tècnic d'administració general, tècnic d'administració especial, advocacia contenciós administrativa, secretaria-intervenció, secretaria d'entrada, intervenció-secretaria, intervenció d'entrada.

Contacte

Judith Gifreu Font

Telèfon: 669482131

Correu electrònic: Judith.Gifreu@uab.cat

Web: http://www.eapc.cat

Postgrau UAB

9a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2381/9
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya. C. Girona, 20. Barcelona.
Dates: del 03/11/2020 al 08/07/2021
Idioma de docència:
Català (90%), Castellà (10%)
Interuniversitari:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Centres responsables:
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Centres col·laboradors:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Dret Local

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.