Assignatura Crèdits Caràcter

Conceptes bàsics per a la intervenció socio-ambiental i la sostenibilitat

10 ECTS

Obligatòria

Contextos urbans, participació i educació ambiental

10 ECTS

Obligatòria

Tecno-metodològic per l'anàlisi i intervenció socio-ambiental

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Un titulat en Anàlisi i Intervenció Socio-Ambiental ha de tenir com a mínim les següents competències:
- Ha de ser competent en l'anàlisi i diagnosi d'un entorn socio-ambiental urbà.

- Ha de ser competent en la definició dels objectius d'una intervenció o gestió ambiental urbana.
- Ha de ser competent en l'anàlisi del medi físic i del medi social en el qual desenvolupi la seva activitat professional.

- Ha de ser competent i tenir habilitats en la creació de programes i companyes tant de promoció com d'educació ambiental.

- Ha de ser competent en la utilització de metodologies quantitatives i qualitatives necessàries per a l'anàlisi de la situació en la que ha d'intervenir.

- Ha de ser competent en l'anàlisi i comprensió de les dinàmiques territorials i urbanes, tant en les seves dimensions de producció i transformació de l'espai com en les seves dimensions socioeconòmiques.

- Ha de ser competent i tenir habilitats per estimular i moderar processos participatius.

- Ha de ser competent i tenir habilitats en la creació de programes i campanyes tant de promoció com d'educació ambiental.

- Ha de ser competent i tenir habilitats per la redacció i desenvolupament de projectes d'intervenció.

Competències transversals

- Ha de ser competent en la definició de les necessitats de la situació.

-Ha de ser competent en l'avaluació dels efectes d'una intervenció i de les decisions preses en la gestió.

- Ha de ser competent en l'anàlisi, comprensió i acció sobre les dinàmiques i els processos implicats en el comportament de les persones i les seves formes d'estar en el món, determinants en la qüestió ambiental.

- Ha de tenir habilitats per treballar eficaçment i eficientment en equip disciplinar i interdisciplinar, i saber trobar els suports disciplinaris específics necessaris per a cada cas o situació.

- Ha de conèixer i poder utilitzar els processos de formació de valors i actituds que incideixen en la concretització de comportaments individuals i socials.

- Ha de tenir coneixements i habilitats per actuar sobre els processos comunicacionals, en la moderació de grups, en la mediació i en la conducció de grups de treball tant disciplinaris com interdisciplinaris i de ciutadans no necessàriament qualificats professionalment.

- Ha de ser competent en l'anàlisi, comprensió i acció sobre les dinàmiques de la societat civil.

- Competència i habilitats per la redacció i desenvolupament de projectes d'intervenció.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat

Vols rebre més informació?