Assignatura Crèdits Caràcter

Conceptes bàsics per a la intervenció socio-ambiental i la sostenibilitat

10 ECTS

Obligatòria

Contextos urbans, participació i educació ambiental

10 ECTS

Obligatòria

Tecnometodològic per l'anàlisi i intervenció socio-ambiental

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

-Conèixer i poder utilitzar els processos de formació de valors i actituds que incideixen en la concretització de comportaments individuals i socials.
-Mostrar domini per a l'anàlisi, comprensió i acció sobre les dinàmiques i els processos implicats en el comportament de les persones i les seves formes d'estar en el món, determinants en la qüestió ambiental.
-Ser capaç d'analitzar i comprendre les dinàmiques dels ecosistemes en que actua
-Ser capaç d'analitzar i comprendre les dinàmiques territorials i urbanes, tant en les seves dimensions de producció i transformació de l'espai com en les seves dimensions socioeconòmiques.
-Disposar de coneixements i habilitats per actuar sobre els processos comunicacionals, en la moderació de grups, en la mediació i en la conducció de grups de treball, tant de professionals com de ciutadans.
-Mostar domini i habilitats per estimular i moderar processos participatius.
-Mostar domini i habilitats en la creació de programes i campanyes, tant de promoció com d'educació ambiental.
-Mostrar domini en la utilització de metodologies quantitatives i qualitatives necessàries per a l'anàlisi de la situació en la qual se'l requereix.
-Saber detectar i definir les necessitats d'un entorn.
-Mostrar domini i habilitats per la redacció i desenvolupament de projectes d'intervenció socioambiental.

Competències transversals

-Tenir capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.
-Tenir capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.
-Saber formular, dissenyar i gestionar projectes.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat

Vols rebre més informació?