Continguts

El Postgrau Anàlisi i Comunicació Política està orientat a l'anàlisi de les campanyes electorals i les eleccions, en la seva vessant teòrica i pràctica. L'objectiu és oferir una formació específica en màrqueting i comunicació política a llicenciats en ciències polítiques, sociologia, ciències de la informació i ciències socials, així com a professionals en exercici.

Assignatura Crèdits Caràcter

Anàlisi

10 ECTS

Obligatòria

Actors

10 ECTS

Obligatòria

Comunicació Política

10 ECTS

Obligatòria

Memòria final postgrau en Anàlisi i Comunicació Política

5 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura pertany al màster en Màrqueting Polític i Estratègies de Comunicació Política

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

L'estudiant en finalitzar serà capaç de:
- Analitzar processos electorals
- Analitzar estudis d’opinió i enquestes
- Dissenyar campanyes
- Definir escenaris polítics
- Analitzar i crear imatges de la política
- Dissenyar plans de comunicació
- Implementar la Consultoria política
- Assessorar candidats per l’escenari polític

Competències transversals

L'estudiant en finalitzar serà capaç de:
- Redactar discursos
- Treballar en equip
- Comunicar en públic
- Analitzar qualsevol situació amb base científica i sentit crític

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Anàlisi i Comunicació Política

Vols rebre més informació?