Continguts

El diploma consta de continguts teòrics organitzats en 3 mòduls. S'inclouen tant conceptes bàsics com aplicats, així com l'assoliment de competències transversals.

Assignatura Crèdits Caràcter

Conceptes biològics i clínics de les TRAs. Aspectes teòrics

15 ECTS

Obligatòria

Aspectes tècnics i organitzatius de les TRAs. Aspectes teòrics

6 ECTS

Obligatòria

Competències transversals

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Biologia de la Reproducció i Tècniques de la Reproducció Humana Assistida (1554).

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Actualitzar els coneixements sobre els fonaments bàsics, les indicacions i els resultats més rellevants que es deriven de les TRAs.

- Fer un estudi de les causes genètiques de la infertilitat, dur a terme un diagnòstic acurat i proposar un tractament.

- Conèixer i valorar els aspectes ètics i legals associats a les tecnologies de la reproducció així com llurs aspectes psicològics.

Competències transversals

Disposar d'habilitats comunicatives imprescindibles en un bon professional de l'àmbit.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau d'Actualització Tècniques de Reproducció Humana Assistida

Vols rebre més informació?