Continguts

Aquest diploma de postgrau està adreçat a agents socials en l'àmbit de l'Administració pública, el món laboral, el món associatiu i, en general, a totes aquelles persones que vulguin desenvolupar una formació en el camp de la lluita contra les violències masclistes.

Assignatura Crèdits Caràcter

Les violències masclistes i les vulneracions de drets fonamentals

10 ECTS

Obligatòria

La diversitat de les violències masclistes

5 ECTS

Obligatòria

La trata amb finalitats d'explotació sexual

5 ECTS

Obligatòria

Assetjament sexual i per raó de sexe

5 ECTS

Obligatòria

Eines i intervencions sociojurídiques

5 ECTS

Optativa

Debats teòrics sociojurídics

5 ECTS

Optativa

Pràctiques professionals externes

5 ECTS

Optativa

Treball final

5 ECTS

Optativa

Itineraris

Per obtenir el títol d'aquest diploma d'Especialització cal cursar 6 mòduls:

- 4 mòduls obligatoris
- 1 mòdul que cal triar d'entre 2 mòduls optatius, que marcarà l'itinerari:
“Eines i intervencions sociojurídiques” o “Debats teòrics sociojurídics”
- 1 mòdul que cal triar entre 2 opcions optatives:
"Pràctiques professionals externes" o "Treball de recerca"

Les persones interessades a cursar l'altra optativa diferent a l'itinerari escollit, poden matricular-la com a curs del qual podran obtenir un certificat d'aprofitament.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

L'alumnat serà capaç de:
- Conèixer els principals instruments jurídics internacionals i nacionals que regulen el tema de violències masclistes.
- Comprendre les diferències entre els diversos tipus de violències masclistes.
- Conèixer els diversos marcs teòrics per abordar les violències masclistes des de la perspectiva jurídica.
- Elaborar plans i protocols d'intervenció contra les violències masclistes.
- Analitzar les dificultats i problemes amb les intervencions sociojurídiques.

Competències transversals

L'alumnat serà capaç de:
- Desenvolupar habilitats per situar el tractament jurídic de les violències masclistes.
- Fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents.
- Demostrar un compromís ètic contra les desigualtats.
- Dissenyar un projecte o pla d'acció de manera autònoma, i executar-lo, fent front als problemes que sorgeixen durant el procés i l'execució.
- Reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.

Títol que s'obté

- Diploma d'Especialització Violències Masclistes. Eines i Intervencions Sociojurídiques

- Diploma d'Especialització Violències Masclistes. Debats Teòrics Sociojurídics

Vols rebre més informació?