Continguts

La diplomatura de postgrau en Matemàtiques per als Instruments Financers consta de formació acadèmica d'un curs acadèmic de durada, amb un valor acadèmic de 36 crèdits, consisteix en 262 hores de classe presencials de teoria i pràctica durant un curs, dividit en dos
semestres. A cada semestre es cursen les següents assignatures:

Assignatures del primer semestre:
- Introducció a les finances: productes i mercats financers, assegurances i
finances, estratègies financeres, computació científica en riscos.
- Matemàtiques bàsiques i programació: sèries temporals, estadística,
programació.

Assignatures del segon semestre:
- Matemàtiques avançades: econometria, càlcul estocàstic, equacions en
derivades parcials.
- Gestió professional: gestió de carteres, gestió de riscos, gestió de
derivats, introducció a la plataforma EIKON.

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a les finances

9 ECTS

Obligatòria

Matemàtiques bàsiques i programació

9 ECTS

Obligatòria

Matemàtiques avançades

9 ECTS

Obligatòria

Gestió professional

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de especialització en Matemàtiques per als Instruments Financers, està inclosa al màster en http://www.uab.cat/web/postgrau/master-en-matematiques-per-als-instruments-financers/pla-d-estudis-1203328492980.html/param1-1107_ca/param2-2004/ Matemàtiques per als Instruments Financers (1107)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dominar i aplicar en la pràctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers
- Utilitzar de forma avançada l'estadística i l'econometria
- Utilitzar la programació en visual basic
- Demostrar tenir coneixements avançats de processos estocàstics i sèries temporals
- Aplicar mètodes de resolució analítica i de resolució numèrica d'equacions en derivades parcials
- Comprendre el funcionament de les assegurances
- Aplicar la gestió de carteres a situacions reals
- Aplicar la gestió del risc a entorns professionals
- Utilitzar, a l'entorn financer, la gestió de derivats
- Programar en Visual Basic en entorns professionals.
- Programar en SAS i en general utilitzar programari estadístic en la pràctica en l'empresa.
- Saber analitzar de forma avançada les finances en general; en particular reconèixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l'anàlisi fonamental i l'anàlisi tècnica, les assegurances, l'anàlisi de balanços, la valoració d'empreses financeres, les estratègies avançades de gestió financera, etc.

Competències transversals

- Dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries i provar de validar-los en la pràctica real.
- Exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.
- Exposar i comunicar oralment i per escrit memòries i projectes.
- Treballar en equip en entorns acadèmics i professionals.
- Gestionar i usar la informació bibliogràfica o d'internet i utilitzar-la en la redacció d'informes.
- Elaborar i interpretar estudis estadístics i financers.

Títol que s'obté

Diploma d'especialització Matemàtiques per als Instruments Financers

Vols rebre més informació?