Assignatura Crèdits Caràcter

Fotoperiodisme: Teoria Associada

12 ECTS

Obligatòria

Fotoperiodisme: Pràctica Associada

15 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Postgrau

3 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El Diploma d'Especialització en Periodisme Audiovisual pot cursar-se mitjançant dues opcions:

- Matricular el Diploma d'Especialització sencer
- Matricular els cursos Fotoperiodisme: Teoria Associada, Fotoperiodisme: Pràctica Associada, , matricular l'assignatura de Treball Final.

Aquest estudi forma part del MFP-4790 (Periodisme Audiovisual)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

RESULTATS D'APRENENTATGE:

-Reconèixer l'adequació a la millor eficàcia informativa dels variats i múltiples
recursos narratius i visuals, propis de la tècnica fotogràfica.
-Definir criteris d'edició i postproducció afins a les estratègies comunicatives.
-Estructurar analíticament, amb una finalitat informativa, textos i imatges.
-Identificar temàtiques d'interès social, vinculades a l'actualitat informativa, que
puguin ser objecte de difusió a través de reportatges fotoperiodísticos.
-Elaborar i comercialitzar reportatges fotoperiodísticos en a l'àmbit nacional i
internacional mediàtic.
-Utilitzar eficientment la tecnologia vinculada a l'exercici professional de l'activitat
fotoperiodística.
-Identificar temàtiques d'interès social i mediàtic.
-Presentar propostes periodístiques noves i atractives.
-Vertebrar una activitat professional freelance sobre la base dels coneixements, actituds i recursos adquirits

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització en Fotoperiodisme

Vols rebre més informació?