Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020‐ 2021
08.07.2020  - 

Atesa la necessitat d’adaptar la planificació de la docència i la matrícula del curs 2020-2021 a les circumstàncies excepcionals derivades de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, en el passat Consell de Govern extraordinari del dia 2 de juliol de 2020 es va aprovar la següent instrucció:


A) DOCÈNCIA

La instrucció que es presenta a continuació ha de servir per planificar la docència del curs 2020‐2021, atès que la Direcció General d'Universitats li ha donat la consideració d'excepcional com a conseqüència de l'emergència sanitària derivada de la COVID‐19 (CPOA de 15 de maig de 2020). S’ha de tenir en compte que en aquests criteris hi pot haver modificacions en funció de la situació sanitària de cada moment, per evolucionar cap a una situació de més presencialitat o cap a una altra de confinament. També cal tenir en compte que les situacions de confinament poden afectar uns centres o altres, en funció de l'eventual detecció de casos. Aquesta instrucció estableix el marc general per a l'elaboració de la planificació per al curs 2020‐2021 que cada centre docent ha de desenvolupar i aprovar segons l'especificitat de l'organització de la seva docència.

1. Principis bàsics i model de docència

La UAB és una universitat presencial amb un campus i uns equipaments que, en el seu conjunt, configuren l’entorn òptim per a la vida universitària. Els principis bàsics sobre els quals s'ha articulat aquesta instrucció per a la planificació del curs 2020‐2021 són tres: presencialitat, seguretat i sostenibilitat.

1) Presencialitat: el propòsit és mantenir el màxim de presencialitat des de l'inici de curs, modular‐la en funció de les recomanacions de les autoritats sanitàries i recuperar la presencialitat total quan sigui possible.
2) Compromís amb la seguretat: la seguretat de les persones (PAS, PDI i alumnat) i les mesures que la garanteixin serà un element clau en aquests plans de contingència.
3) Sostenibilitat: per elaborar els plans, cal comptar amb els recursos de plantilla que ja han estat dotats per al curs 2020‐2021, sense augmentar‐los ni minvar‐los en cas que la docència sigui en línia o semipresencial, i organitzar la docència sense que impliqui sobrecàrrega per al professorat i sense demanar un sobreesforç abusiu a l’alumnat ni al PAS.

D'acord amb la vocació d'universitat presencial i atenent les previsions sanitàries per als propersmesos, la UAB planificarà el curs 2020‐2021 tot desenvolupant un model de docència mixta quecombini activitats formatives no presencials i presencials. Aquest model de docència pot derivaren un de modalitat 100 % presencial o en un de modalitat 100 % no presencial en funció de lescondicions sanitàries.

2. Priorització de la presencialitat

Es programarà el màxim de presencialitat possible, amb l'objectiu de recuperar la presencialitat total quan les circumstàncies ho permetin. La presencialitat en les activitats  docents, amb caràcter general, es prioritzarà d'acord amb les següents indicacions:

- Els centres han de fer la seva planificació inicial del curs amb una previsió d'aforament
dels espais d'aproximadament un 50 %. El nombre d'estudiants presents en una aula podrà oscil∙lar entre el 50 % i el 100 % dels matriculats sempre que es compleixi la normativa que estableixin les autoritats sanitàries sobre capacitat parcial i global d'aules i edificis.
- Cal prioritzar la presencialitat de les activitats que no es puguin fer en línia (pràctiques de laboratori, pràctiques de camp, pràctiques d’aula, altres pràctiques docents, seminaris, activitats d’avaluació).
- Cal prioritzar la presencialitat al campus de dos col∙lectius: a) l'alumnat de primer curs que s’incorpora per primera vegada a la UAB, per garantir‐ne el procés d’immersió en la vida universitària1, i b) l'alumnat de darrer curs, que abandonarà la UAB al final d’aquest
curs.

En el cas dels màsters es podrà optar per fer‐ne,excepcionalment,una reconversió conjuntural durant el primer semestre o durant tot el curs 2020‐2021 a format 100 % no presencial.

3. Procés de planificació del curs

La planificació del curs es farà atenent les dates que s'estableixen com a marc en el calendari acadèmic aprovat en Consell de Govern del 9 de juny:

- Dates d'inici de curs: 28 de setembre per a primer curs de grau, 14 de setembre per a la resta de cursos de grau i per a màster.

- Primer semestre:
      - Assignatures de primer curs de grau: 19 setmanes d’activitat docent, des del dilluns 28 de setembre de 2020 fins al divendres 19 de febrer de 2021.
      - Assignatures de màster i de la resta de cursos de grau:19 setmanes d’activitat docent, des del dilluns 14 de setembre de 2020 fins al divendres 5 de febrer de 2021.

- Segon semestre:
      - Assignatures de primer curs de grau: 19 setmanes d’activitat docent, des del dilluns 22 de febrer fins al divendres 9 de juliol de 2021.
      - Assignatures de màster i de la resta de cursos de grau: 19 setmanes d’activitat docent, des del dilluns 15 de febrer fins al divendres 2 de juliol de 2021.

El procés de planificació del curs s'ha d'enllestir abans de les vacances d'estiu:

- Planificació del curs per part dels centres: fins al 15 de juliol. Els centres han de fer l'anàlisi dels recursos disponibles amb què compten habitualment, decidir‐ne la distribució d'acord amb les limitacions sanitàries i, si escau, oferir els excedents al Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat.
- Planificació de la docència de les assignatures per part dels docents: fins al 18de juliol per a les de grau i fins al 2 de setembre per a les de màster. Finalització i tancament de les guies docents amb especial atenció a la revisió dels apartats de metodologia i avaluació segons la instrucció.

4. Organització de la docència

La docència presencialés la que té lloc quan tant el docent com l'alumnat són físicament presents a l'aula. Permet desenvolupar competències que no es podrien desenvolupar de cap altra manera (situació d’aprenentatge) o demostrar competències en situació de control (situació d’avaluació).
La docència no presencial és la que té lloc quan el docent i l'alumnat no són físicament presents a l'aula. Permet construir i estructurar el coneixement i desenvolupar competències de manera dirigida, però amb un nivell elevat d’autonomia per part de l’alumne.
La docència mixta és una combinació de les dues modalitats anteriors. Permet preservar la presencialitat en tot allò que es considera imprescindible (pràctiques, seminaris, laboratoris, exàmens o proves) i oferir la resta en modalitat no presencial, en contextos de limitacions sanitàries.

4.1. Planificació de la docència segons semestres

El curs s'iniciarà en la modalitat de docència mixta, amb la voluntat de recuperar la presencialitat quan sigui possible.

- Els centres han de planificar la docència atenent a aquest supòsit: primer semestre docència mixta, segon semestre presencial.
- En funció de les restriccions que imposi la situació sanitària, amb data límit de 20.12.2020 es decidirà si cal o no fer l'adaptació a un model de docència mixta per a les assignatures del segon semestre.
- En funció del semestre d'impartició, el centre ha de planificar les assignatures de la següent manera:
      - Assignatures de primer semestre: s'ha de fer una planificació de les assignatures per defecteen modalitat de docència mixta.
      - Assignatures anuals: planificar el primer semestre per defecteen modalitat de docència mixta i el segon semestre en modalitat presencial.
      - Assignatures de segon semestre: s'ha de fer una planificació de l'assignatura en modalitat de docència presencial. Si per raons sanitàries fos necessari fer docència mixta s'obrirà un període d'adaptació de les guies a aquest tipus de docència.

4.2.Els horaris

- Els horaris s'han de mantenir durant tot el curs independentment de la modalitat docent que s’apliqui d’acord amb les necessitats sanitàries.
- L’horari de referència ha de ser l’ordinari, a partir del qual es podenfer adaptacions segons les necessitats docents i les possibilitats de la situació.
- Mantenir els mateixos horaris durant tot el semestre és una garantia, tant per a l'alumnat com per al professorat, per poder‐se planificar, iés el que millor facilita escalar i desescalar en funció de les circumstàncies, perquè permet recuperar la total presencialitat amb facilitat.
- La docència que s’iniciï de manera no presencial ha de garantir la interacció mínima setmanal amb l’alumnat (tant pel que fa a la interacció docent‐grup d’alumnes com pel que fa a la tutorització i al seguiment del progrés de l’alumnat). En cas que es consideri necessari, s’han de fer públics uns horaris especials de tutories de seguiment.

4.3. Elaboració de la planificació inicial

- Els centres, com cada any, assignen horaris i aules al professorat tot indicant la capacitat que té l’aula d’acord amb les indicacions sanitàries (capacitat sanitària).
- El professorat imparteix les seves classes en l'horari que té assignat, independentment de la modalitat de docència (presencial o no presencial).
- La capacitat de les aules (nombre d’alumnes que hi pot haver en funció de les indicacions sanitàries) és el primer element que el centre ha de considerar per fer la programació de les assignatures. En el cas de les assignatures que, segons la planificació, s'ofereixin en la modalitat mixta, el docent, d'acord amb el centre, pot programar les activitats presencials que consideri pertinents,amb el benentès que tot l'alumnat d'un mateix grup d'una assignatura ha de tenir accés al mateix percentatge de docència presencial i/o no presencial d'aquesta assignatura.
- Una primera planificació per centres ha de servir per conèixer el nombre total d’alumnes que seran al campus cada dia de la setmana. Aquesta mateixa dada per centres servirà per verificar que el nombre resultant total compleix els criteris de seguretat sanitària, si cal.
      - A l'hora de programar les activitats d’avaluació cal tenir en compte que algunes es podran fer de manera presencial d'acord amb les limitacions d'ocupació d'espais. No obstant això, cal recordar que segueix estant vigent el model d'avaluació contínua que igualment pot incloure activitats avaluatives lliurades durant el semestre de manera no presencial.

4.4. Les guies docents

Les guies docents han d'incloure tota la informació corresponent ala modalitat de docència en funció del semestre d'imparticióde l'assignatura d'acord amb la planificació del centre (vegeu l’apartat 4.1.).

- Si les circumstàncies canvien i es fa necessari canviar a un format 100 % no presencial es faran les adaptacions oportunes i s'afegiran com a addenda a les guies docents.
- L'Oficina de Qualitat Docent inclourà de manera automàtica en totes les guies docents aquest avís: "la metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries".

4. 5. Adaptació de la planificació docent per atendre l'alumnat vulnerable o en situació de risc

- L'estudiant que no pugui seguir el curs per raó de la COVID‐19 ha de ser atès amb una adaptació del seguiment de la docència i/o l'avaluació.
- El procediment per atendre aquestes situacions s’estableix per a tots els centres en els termes següents:
      1. L'estudiant fa la seva sol∙licitud al∙legant els motius d'impossibilitat de seguiment de la docència que haurà de justificar convenientment aportant la documentació pertinent.
      2. El deganat o la direcció de l'escola valora la sol∙licitud i, si la considera adequada, la trasllada al docent responsable de l'assignatura corresponent per tal que en faci l'adaptació.
- Els criteris generals comuns d'aplicació són els següents:
      - Malaltia Covid‐19 patida personalment o al nucli familiar de convivència i situacions derivades de la malaltia.
      - Situacions laborals o de canvi laboral derivades de la situació.
      - Dificultats tècniques TIC i de connectivitat.
      - Cura de persones vulnerables.
      - Prestació de serveis relacionats amb la situació (sanitaris...).
      - Malaltia prèvia que el faci vulnerable en una situació de COVID‐19.

4.6. Enquestes de satisfacció

- Les enquestes sobre l'adaptació a la docència en línia adreçades a l'alumnat i al professorat el curs 2019‐2020 permetran localitzar els aspectes a millorar i també les bones pràctiques. L'anàlisi dels resultats permetrà millorar la qualitat de la docència el curs següent.
- Al curs 2020‐2021 es faran les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i les enquestes d'assignatures en els períodes habituals incloent en els qüestionaris preguntes relatives a la modalitat concreta de docència en la qual s'han impartit les assignatures.

5. Mecanismes de seguiment i reajustament d'aquesta instrucció

Com ja s'ha esmentat al llarg de la instrucció, si la situació sanitària varia caldrà reajustar la planificació inicial. En qualsevol cas, les modificacions només es faran a meitat de semestre quan es derivin d'instruccions sanitàries de confinament forçós d'un centre o de tota la universitat.
Davant cada situació l'equip de govern conjuntament amb els centres afectats estudiarà les mesures específiques que caldrà adoptar.

B) MATRÍCULA

Mesures excepcionals per a la matrícula dels estudis de màster del curs 2020‐2021

1. Excepcionalment, quan sigui possible, per al curs 2020‐2021, es permet la matrícula condicionada en un estudi de màster de la UAB a l’alumnat de grau de la UAB que estigui en disposició de finalitzar els estudis i que s’hagi acollit a alguna de les següents possibilitats previstes a la instrucció 6/2020, per a la finalització del curs acadèmic 2019‐2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per la COVID‐19:
      - Allargar l'estada de pràctiques i traslladar‐ne l’avaluació dins del curs acadèmic 2019‐ 2020, com a màxim fins el 30 d’octubre de 2020.
      - Dur a terme les tasques vinculades a la realització del TFG que impliquin presencialitat a la UAB o en qualsevol altra institució, les quals s’han de fer fins el 30 d’octubre i s’han d’avaluar, com a màxim, el 30 de novembre de 2020.
2. L’alumnat que estigui en disposició de finalitzar els estudis de grau en qualsevol altra universitat espanyola que hagi aprovat mesures d’ajornament similars per a la finalització dels estudis de grau dins del curs acadèmic 2019‐2020 també es pot acollir a la matrícula condicionada per al curs 2020‐2021.
3. En els supòsits recollits en els punts 1 i 2, l’estudiant ha d’aportar la documentació corresponent que certifiqui que ha finalitzat els estudis de grau exigida per a la matrícula dels estudis de màster abans del 15 de desembre de 2020.
4. En el supòsit dels estudiants que s’hagin matriculat en un estudi de màster de la UAB amb la condició de finalitzar els estudis de grau en el període de pròrroga descrit en els punts 1 i 2 i no ho hagin pogut acreditar abans del 15 de desembre de 2020, es procedirà a l’anul∙lació de la matrícula de l’estudi de màster i al retorn de l’import de la matrícula corresponent.

-------------------------------

1 Totes les assignatures de primer curs tindran la màxima presencialitat possible que permetin  ls espais i els recursos de professorat disponibles.

 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona