Informació general

Programa UAB Exchange Programme Traineeships: convocatòria extraordinària 2020-2021

Mobilitat professional internacional

El programa de beques per a la mobilitat professional internacional UAB Exchange Programme Traineeships té com a objectiu principal ajudar l'alumnat de la Universitat a adquirir habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a l’estranger.

Atès que:

  • La Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística de la UAB va aprovar, el 14 de maig de 2020, la Convocatòria de beques per estades de pràctiques del curs 2020-2021 (programes Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships).
  • Malgrat no es disposi de fons de finançament extraordinaris, s’ha detectat la necessitat d’oferir, a l'alumnat, l’oportunitat de realitzar mobilitats per a estades de pràctiques arreu del món fins a l’aprovació de la Convocatòria de beques per estades de pràctiques del curs 2021-2022.

Es publica aquesta convocatòria extraordinària per estades de pràctiques en el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships (per allò no expressament detallat en aquest apartat web, restarà plenament vigent el document aprovat per la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística de 14 de maig de 2020, enllaçat a dalt).

icona

Es convoquen places de mobilitat del programa UAB Exchange Programme Traineeships, sense finançament, adreçades a l'alumnat de la UAB per fer estades de pràctiques entre el 30 de juliol i el 31 de desembre de 2021 en empreses o institucions de fora d’Europa.

Les estades han de tenir una durada mínima d’1 mes (30 dies) i màxima de 12 mesos.

El programa permet que siguin en qualsevol país del món, fora d’Europa.

Requisits de les persones candidates

  Durant tota l’estada, tenir la nacionalitat, el permís de residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+ Pràctiques: 27 estats membres de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Sèrbia, Turquia i la República de Macedònia del Nord.

  Disposar, en el moment de la sol·licitud, de l'acceptació d’una entitat d'acollida (pública o privada) per fer-hi una estada de pràctiques. Cada facultat o centre adscrit informa el seu alumnat de possibles entitats d’acollida, en cas que disposi de convenis marc de pràctiques, i l’estudiant també pot cercar a títol individual una entitat que l’aculli en estada de pràctiques en el marc d’aquesta convocatòria. Es recomana consultar al web del Servei d’Ocupabilitat l’apartat de Pràctiques a l’estranger, on trobareu els portals de cerca de pràctiques, així com el document Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals.

  En el cas de l'alumnat de grau, ha d’haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits de la titulació relacionada amb les pràctiques. Per a les estades en modalitat curricular, ha de disposar del document de conformitat de l’estada signat per la persona tutora de pràctiques i per la persona coordinadora d’intercanvis de la seva facultat o centre adscrit. En el cas de mobilitats en la modalitat extracurricular, ha de disposar del document de conformitat de l’estada signat per la persona coordinadora d’intercanvis i adjuntar-lo al moment de fer la sol·licitud.

  En el cas de l'alumnat de màster, per a estades en la modalitat curricular, ha de disposar del document de conformitat de l’estada signat per la persona tutora de pràctiques i per la persona coordinadora d’intercanvis de la seva facultat o centre adscrit. En el cas de mobilitats en la modalitat extracurricular, ha de disposar del document de conformitat de l’estada signat per la persona coordinadora d’intercanvis i adjuntar-lo al moment de fer la sol·licitud.

  En el cas de l'alumnat de doctorat, ha de disposar, al moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada, signat per la persona coordinadora del programa de doctorat i per la directora de l’Escola de Doctorat. L’estada s’ha d’indicar com a modalitat extracurricular i ha de ser d’un mínim de 3 mesos per optar a la Menció de Doctor Internacional. El doctorand o doctoranda hi ha d’adjuntar el document de compromís, on assegura que farà el tràmit per obtenir aquesta Menció.

  Tenir prou coneixements de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.

  Acreditar la cobertura de l'assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança. En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica addicional (consulteu l'apartat Assegurança d’aquesta convocatòria per a més informació).

  No gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir d’altres beques de mobilitat sempre que les estades es facin de manera consecutiva.

Jornada   Jornada completa.
  6 i 8 hores diàries.
Entitat d'acollida L'entitat d'acollida pot ser:
  Organització pública o privada.
  Representació diplomàtica del país d’origen de l’estudiant.
Període   Les dates d’inici i final han de ser dies laborables.
  Poden incloure dies no laborables en el cas dels estudiants de Veterinària, Medicina, Infermeria i Turisme, si s’escau, per la situació de l’entitat d’acollida.
  No hi poden haver interrupcions durant el període de pràctiques.
Nombre d'estades   Es pot fer més d’una estada de pràctiques en més d’una institució d’acollida dins d’una mateixa convocatòria, sempre que l’estudiant faci una sol·licitud per a cadascuna de les estades.
Conveni   Per iniciar l’estada cal tenir obligatòriament el conveni corresponent signat. A més, cal completar i lliurar, en els terminis fixats, tota la documentació que es publica en aquesta convocatòria i que es detalla en l'apartat Documentació requerida.

beca zeroEn aquesta convocatòria les persones participants no rebran finançament. Podran fer la mobilitat en la modalitat de Beca Zero dins del marc del programa.

iconaEn aquesta convocatòria no hi ha criteris de selecció específics. Podran fer la mobilitat les persones que compleixin els requisits detallats en les pestanyes superiors de Requisits de les persones candidates i de Requisits de la mobilitat.

AssegurançaL’assegurança ha d’incloure les cobertures següents: mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil. Totes les persones participants han de contractar obligatòriament l’assegurança complementària de mobilitat que ofereix Ómnibus a través de la UAB, que té un preu de 7,91 € per al curs 2020-2021. Per contractar-la cal fer una modificació de la matrícula a la Gestió Acadèmica de la facultat. Posteriorment cal acreditar que s’ha contractat fent arribar al Servei d’Ocupabilitat una còpia de la matrícula en què consta el pagament. Tota la informació relativa a l’assegurança es troba en aquest enllaç.

L’assegurança ha d’estar vigent durant tot el període de pràctiques.

A més, en les estades de pràctiques fora de la UE també cal acreditar la cobertura d’una assegurança addicional, per tal d’incrementar el capital necessari assegurat fins a un mínim de 30.000 € per despeses mèdiques. Aquesta contractació pot fer-se a través d’Ómnibus, o bé es pot contractar una assegurança diferent de la que ofereix la UAB sempre que s’acrediti que ofereix, com a mínim, les mateixes cobertures. En tots dos casos s’ha de lliurar al Servei d’Ocupabilitat el document Certificat d’existència de la cobertura de l’assegurança i la còpia de la pòlissa o certificat emès per l’asseguradora.