Open Access

Dades de recerca en accés obert

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir lliurement i gratuïtament i a més a més, les podem reutilitzar per a altres investigacions.

Els beneficiaris d’un ajut d’Horizon Europe hauran de: 

  • Gestionar les dades d’investigació responsablement d’acord amb els principis FAIR. 
  • Elaborar un Pla de Gestió de Dades (PDG) i actualitzar-lo periòdicament. 
  • Dipositar les dades, tan aviat com sigui posible, en un repositori de confiança (si la convocatòria ho estableix, el repositori haurà d’estar federat a l’EOSC – European Open Science Cloud- o complir els seus requeriments). 
  • Publicar les dades sota CC BY o CC0 o una altra llicència amb drets equivalents seguint el principi “tan obert com sigui possible i tan tancat com sigui necessari”. 
  • Proporcionar informació al repositori sobre els resultats de la investigació i qualsevol altra eina necessària per a validar les dades. 
  • Metadades de les dades de recerca obertes amb CC0 o equivalent.

El programa europeu de finançament de la recerca Horizon 2020 estableix que a partir de l’1 de gener de 2017, tots els grups i centres de recerca que gaudeixin d’un ajut concedit en el marc del programa H2020 hauran d’elaborar un Pla de Gestió de Dades que garanteixi el compliment dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) pel que fa a les dades.

Qui gaudeixi d’un ajut d’H2020 haurà de publicar les dades de la seva recerca en obert per defecte.

El pla de gestió de dades o DMP en les seves sigles en anglès (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte i resumeix les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també després que aquest hagi finalitzat. En aquest vídeo, adreçat a doctorands, s'explica que és un DMP.
 
Els principals organismes de finançament de la recerca demanen als responsables dels projectes que elaborin un Pla de Gestió de Dades. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha desenvolupat l'eiNa DMP: Pla de Gestió de Dades de Recerca per elaborar-lo. Podeu accedir a l'eina, a una infografia i a un videotutorial elaborat per la UPF.
 
Una vegada finalitzat podeu dipositar al DDD la versió final del vostre DMP.
El grup de treball de suport a la recerca del CSUC ha creat una Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands
 
Per a més informació contacteu amb la vostra biblioteca de referència.

CORA. Repositori de Dades de Recerca (RDR) és un repositori de dades federat i multidisciplinari que permet a les universitats catalanes, centres de recerca CERCA i altres entitats que fan recerca, la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR i seguint les directrius de l’EOSC (European Open Science Cloud).
 
A la web del repositori trobareu descrits els seus objectius i beneficis. També podeu consultar les pàgines informatives sobre la publicació de dades i les bones pràctiques a tenir en compte.
 
Per publicar dades de recerca en aquest repositori poseu-vos en contacte amb la vostra biblioteca de referència.