Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Tots els centres>

Descripció

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals té com a missió promoure, dur a terme i difondre la recerca i formar investigadors per a contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que s'esdevenen de la seva interacció amb la societat. La visió de l'ICTA és esdevenir un centre de referència en estudis ambientals a Europa, amb factors diferenciadors com la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb stakeholders, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.

La dinàmica dels estudis universitaris en Ciències Ambientals ha creat la demanda d'un centre obert a estudiants i professors i d'una eina flexible de comunicació entre universitat, administració, empreses i societat en general. Els estudis de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals i el Màster oficial Estudis Ambientals, conformen el Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals, amb Mención hacia la Excelencia atorgat pel Ministeri de Educació.

Vinculació amb la UAB

La Universitat Autònomade Barcelona (UAB), amb la finalitat primordial de contribuir a la recerca en medi ambient i amb l'objectiu d'identificar àmbits potencials de recerca interdisciplinària, va sol·licitar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, mitjançant el seu Consell Social, la creació d'un institut universitari de recerca anomenat Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).
 
De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d'acord amb el que estableix l'article 23.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, i els Estatuts de la UAB, amb l'acord favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya, i a proposta del director general d'Universitats, s'autoritza la creació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, com a institut universitari de recerca propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (Ordre UNI/167/2003, de 9 d’abril).

Àrees estratègiques de recerca

Ciències de la Terra i de la Vida
 

· Acidificació oceànica
· Aerobiologia, transport atmosfèric i salut
· Clima i biogeoquímica ambiental
· Ecologia terrestre i biodiversitat
· Ecologia i recursos marins
· Paleoclima i dinàmica dels oceans
· Radioactivitat ambiental
 
Ciències Socials i Ambientals

· Ciutats i justícia ambiental
· Coneixement de la ciència i educació ambiental
· Economia ambiental i climàtica
· Economia ecològica i ecologia política
· Empresa i medi ambient & RSC
· Etnoecologia i diversitat biocultural
· Geografia ambiental i gestió de l’aigua
· Serveis ecosistèmics, benestar i  desenvolupament
· Transport, mobilitat i medi ambient
 
Tecnologia, Medi Ambient i Societat


· Anàlisis de cicle de vida i ecoinnovació
· Ecologia industrial
· Energia i avaluació ambiental
· Estudis de la ciència i tecnologia
· Sostenibilitat agrícola i gestió de residus

Serveis d'interès per la comunitat UAB CEI

Serveis científico-tècnics:

Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables (LAIE)
Laboratori d'Anàlisis Palinològiques (LAP)
Servei de Geoquímica Inorgànica per a Paleoclimatologia i Paleoceanografia (SIGPO)

Transferència i innovació:

Xarxa Aerobiològica de Catalunya
Proyecto de Predicción Aerobiológica para Tenerife

Sostenipra

85

Investigadors doctors

159

Estudiants de doctorat

7

Grups de recerca reconeguts per la Generalitat (SGR)

1.114.254

Ingressos directes en 30 projectes concedits (2014)

137

Articles publicats (2014)

23

Tesis doctorals llegides (2014)

Contacte

Responsable: Jordina Belmonte Soler

Adreça: Edifici Z Carrer de les Columnes 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: +34 93 586 8777

E-mail: icta@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/icta