Les CORES UAB

Comunitats de Recerca Estratègica (COREs)

COREs UAB

La majoria dels grans reptes als quals s’enfronta la societat actual s’han d’abordar des de diversos fronts, incloent-hi la recerca, amb un enfocament multidisciplinari i innovador. El conjunt d’institucions que composen l’Esfera UAB-CEI disposen de les capacitats necessàries, tant humanes com materials, per a desenvolupar projectes exitosos en àmbits complexos i estratègics. Amb la finalitat d’articular de manera efectiva aquestes capacitats s’han posat en marxa les comunitats de recerca estratègiques (CORE).

Les CORE són xarxes de recerca, generadores de coneixement, formades per grups i centres de recerca de l’entorn del Campus d’Excel·lència Internacional de la UAB.

Les xarxes CORE s’estableixen en funció d’un repte estratègic identificat a escala internacional, europea (Horizon 2020 o la Research and Innovation Smart Specialisation Strategy, RIS) i territorial. En aquest sentit, la UAB ha definit tres grans reptes socials com a prioritaris: ciutats intel·ligents, patrimoni cultural i salut mental.

► CORE de SALUT MENTAL
► CORE de PATRIMONI CULTURAL 
► CORE de CIUTATS INTEL·LIGENTS i SOSTENIBLES
 CORE d'EDUCACIÓ I OCUPABILITAT
 

La seva missió és promoure i gestionar les capacitats i activitats d’R+D+I de la UAB i agregats a través del suport al desenvolupament de noves polítiques i projectes estratègics.

Els seus objectius principals són crear una xarxa estable de recerca per tal de:

• Donar visibilitat als seus membres i posicionar-los a escala local i internacional.

• Contribuir a l’avenç del coneixement identificant sinergies i generant complementarietats a través de la incorporació de tots els agents clau del sistema per tal de donar resposta als reptes que planteja la recerca en una àrea específica.

• Incrementar la competitivitat dels grups, tant de manera individual com col·lectiva.

• Unir esforços a partir de la coordinació de les actuacions i compartir recursos i informació de manera transversal.
 

Aquestes xarxes pretenen ser un instrument impulsor de les potencialitats en recerca i transferència (a la indústria i a la societat en general) de l’Esfera UABCEI, dins d’un àmbit crític i en un node de referència a escala europea.

Les comunitats CORE han nascut amb l’impuls dels investigadors i amb el suport del Vicerectorat d’Investigació i de la Vicegerència de Recerca, i estan adscrites a la Unitat de Desenvolupament Estratègic de la Vicegerència de Recerca.