Equips de formació de formadors
Primària

Coordinació:
Alícia Masip, mestra d'Educació Infantil a l'Escoleta Bellaterra i llicenciada en art dramàtic
Xema Vidal, dissenyador i exdirector de l’Escola Massana.

Descripció de l’equip:
L’equip reflexiona al llarg del curs i  treballa amb diferents temàtiques que després es re-utilitzen en unitats formatives: jornades, trobades, formació permanent al professorat. Constitueixen coneixements, postures i posicionaments que es transfereixen a la comunitat educativa (mestres, formadors i professors) i que tenen la finalitat d’estendre i compartir el coneixement aconseguit per l’equip al llarg de les sessions.

Objectius:
 • Establir criteris i metodologies pel que fa a l’educació artística: Visual i Plàstica.
 • Intercanviar experiències que els membres realitzen a les seves aules o en diferents formacions per tal d’establir, a partir de l’experiència, dimensions pedagògiques rellevants i constructores de coneixement.
 • Dissenyar i editar jornades i formació continuades per tal de  difondre i compartir les nostre línies de treball i de recerca entorn de l’art; amb la comunitat  de l’ICE de la UAB  i amb la comunitat científica i educativa en general.
 • Fomentar l’ús de metodologies innovadores tal com  les TIC i les TAC com a eines de treball, de suport i difusió de les diferents activitats que duem a terme.
 • Establir diàleg entre les institucions de rellevància científica,  cultural i artística  de l’àmbit, que ens puguin ajudar a les nostres tasques d’investigació i de recerca entorn l’art i l’educació. 
 • Consolidar el treball en xarxa i col·laboratiu entre els participants del grup.
 • Compartir el coneixement i la reflexió.
Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Expressió artística i llenguatges de les arts.
 • Metodologies de l’art afavoridores d’aprenentatges i coneixements.
 • Artistes contemporanis i professionals del món de l’art i de l’educació.
 • Experiències d’ensenyament de l’art en diversos nivells educatius.
 • Tècniques i eines del món digital aplicades a l’art i l’educació.
 • Altres àmbits d'expressió artística.

Coordinació:
Mireia Manresa i Albert Díez, membres de l'equip docent de l'ICE.

Descripció de l’equip:
El seminari està constituït per professionals de diferents centres de recursos pedagògics que tenen entre les seves funcions l'acompanyament de centres educatius en la definició i redefinició dels seus projectes educatius i línies pedagògiques, així com en la implementació d'aquests a les aules.

Les seves funcions són compartir coneixements, inquietuds, objectius i recursos amb la finalitat de fonamentar i millorar les actuacions partint precisament de la pròpia experiència.

Objectius:

 • Fomentar la reflexió compartida sobre la pràctica per millorar l'acompanyament que s'ofereix als centres i anar construint col·lectivament referents en aquest àmbit que es puguin posar més endavant al servei de la resta del sistema educatiu. 
 • Compartir experiències, millorar-les, crear coneixement i transferir-lo, tot posant en sinergia capacitats i esforços. 

Coordinació:
Montserrat Fons Esteve, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.
Maria Rosa Gil, Doctora en Psicologia i especialista en el primer aprenentatge de la lectura i l'escriptura i en processos d'acompanyament a centres.

Descripció de l’equip:
Equip format per professionals en actiu d’Educació Infantil i dels primers cursos d’Educació Primària i professorat universitari dedicat a la formació inicial i permanent interessats en l’aprofundiment de les bases cognitivo-psicolingüístiques relacionades amb l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura i la reflexió docent sobre pràctiques facilitadores.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Reflexionar sobre pràctiques docents a partir dels referents teòrics, i prepapar activitats formatives i articles de divulgació. 
 • Transferir les reflexions a través de cursos, assessoraments, jornades i el blog.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Alfabetització inicial.
 • Aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura.
 • Formació de mestres
 • Pràctiques docents.
Blog de l'equip: https://icellegiriescriure.wixsite.com/aprendre

Coordinació:
Dolors Masats Viladoms, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona forma part del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües.
Carol Barriuso Rayo, mestra d'infantil i primària i ambaixadora eTwinning del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Descripció de l’equip:
Equip constituït majoritàriament per especialistes d’anglès en actiu en escoles de primària públiques. L’equip es va constituir com a grup formador el curs 2018-2019. A+Project és un acròstic que resumeix la voluntat del grup: Analysing Pools of Resources and Offering Joint Experiences to other Creative Teachers, alhora que juga amb la idea de crear projectes excel·lents (A+).

Objectius:
 • Reflexionar com, des de les aules d’anglès d’infantil i primària, es pot participar en projectes interdisciplinaris d’escola.
 • Promoure el desenvolupament de les competències del segle XXI.
 • Elaborar, implementar i avaluar propostes didàctiques basades en l’enfocament per projectes i l’ús de recursos digitals.
 • Consolidar un model d’ensenyament de l’anglès que posi l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge.
 • Compartir amb la comunitat educativa reflexions teòriques, propostes pràctiques i recursos didàctics per promoure l’ensenyament de l’anglès des d’un enfocament competencial.
Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
En les reunions es contrasten experiències i perspectives dels membres de l’equip sobre l’ensenyament de l’anglès des d’un enfocament competencial que s’estructura a partir de projectes interdisciplinaris. Es comparteixen recursos útils per desenvolupar aquests projectes globals i es creen documents (newsletters, propostes per implementar nous projectes, articles, vídeos, etc.) i s’organitzen activitats (jornades, tallers, conferències, assessoraments, etc.) per inspirar a altres docents que s’interessin per aquest enfocament didàctic.

Blog de l'equip: http://blogs.uab.cat/equipice-a-project/ 

Coordinació:
Antoni Comajoan Colomé, director de la ZER el Moianés Llevant. Membre de la coordinació del Secretariat escola rural de Catalunya.

Descripció de l’equip:
L'equip està format per mestres que treballen a escoles rurals de Catalunya i reflexionen de forma conjunta sobre la seva pràctica educativa des de la mirada que aporta l'especificitat d'aquestes escoles. 

Objectius Principals:
 • Conèixer i compartir els projectes de les diferents escoles fent especial incidència a la realitat d’aula
 • Analitzar i discutir diferents opcions metodològiques per tal de donar millor  resposta a les característiques de les escoles rurals
 • Constituir-nos com a un grup de debat en relació als diferents eixos que proposa el congrés de l’Escola Pública
 • Reflexionar sobre  aspectes d’avaluació, innovació i formació des de la perspectiva de l’Escola Rural. 

Coordinació:
Cristina Guijosa Quintilla, mestre especialista en Educació Física (MEF) a l’escola de l’Arenal de Llevant de Barcelona.
Joan Toll Calvet, mestre especialista en Educació Física (MEF) a l’Escola Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès. Postgrau en Psicomotricitat.

Descripció de l’equip:
L’equip treballa bàsicament en la línia de la recerca-acció sobre “el treball cooperatiu” a l’àrea d’Educació Física.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial .
 • Incorporar l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació formativa a les classes d’Educació Física.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Acordar i consensuar el vocabulari necessari per parlar d’una educació física actualitzada. I altres aspectes com l’avaluació, les noves metodogies i el decàleg de l’educció física.

Coordinació:
Marcela Sandra Costanzi, Mestra de primària, professora de secundària, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Buenos Aires i Màster en didàctica de les matemàtiques i de les ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Descripció de l’equip:
L'equip està composat per mestres d’educació infantil, primària, secundària i universitat que estudien i reflexionen sobre pràctiques d’aula vinculat l’educació matemàtica a una conversa cultural on les persones interactuen (des de les seves subjectivitats) amb els altres, la realitat i l’herència cultural. L'equip entén la matemàtica com a una activitat humana que amb la intenció de comprendre el món, genera llenguatge i pensament.

Objectius Principals:
 • Planificar, implementar, analitzar i avaluar les línies d'innovació que estan desenvolupant els integrants del grup.
 • Establir referents teòrics sobre determinats continguts i desenvolupar criteris i recursos que permetin la construcció social de coneixements complexos en contextos matemàtics.
 • Sistematitzar els treballs realitzats, dedicant especial atenció als que permetin la seva difusió.
 • Organitzar i desenvolupar les Jornades estatals “La cultura matemàtica de les persones".

Coordinació:
Dolors Feixas Roche, mestra de lEscola Cooperativa El Puig, Rosa Ma Barnada, mestra de l'escola Riera de Ribes i Helena Forrellad Vives, mestra d'Educació Primària i membre de l'Equip Directiu de l'Escola Bellaterra.

Descripció de l’equip:
Es tracta de tres seminaris vinculats a l'equip de la Cultura Matemàtica de les Persones i composats per mestres d'educació infantil i primària de diverses escoles. Centren les seves sessions a reflexionar sobre les experiències i preguntes generades a les aules dels docents que en formen part. Es segueixen processos de situacions matemàtiques que es van enriquint amb la formació i amb la reflexió del grup. També es presenten situacions acabades que serveixen per analitzar i fer transferències a la pràctica de cada escola. S'intenta dotar d'un marc teòric compartit que doni suport a les pràctiques d'aula.

Objectius Principals:
 • Analitzar processos d'aula des del punt de vista de la cultura matemàtica. 
 • Prendre consciència de la pròpia pràctica per a la seva transformació i millora. 
 • Fer transferència als centres de les reflexions compartides. 


Coordinació:
Albert Rigol Muxart. Mestre de primària jubilat, cofundador de l'equip La Cultura Matemàtica de les Persones.

Descripció de l’equip:
L'equip està composat per mestres d'educació infantil i primària i treballa sobre l'aprenentatge de les matemàtiques en contextos globalitzadors, entre els quals primordialment el treball per projectes, aportant una visió sociocultural de l'aprenentatge de les matemàtiques i potenciant el seu paper també en l'adquisició de les competències de caràcter transversal. 

Objectius Principals:
 • Aportar una mirada competencial en l’educació matemàtica, de manera que prenguin un caràcter transversal per ajudar l’alumnat a donar significació al món que ens envolta.
 • Relacionar l’aprenentatge de les matemàtiques amb el treball per projectes.
 • Promoure la cooperació i l’intercanvi entre les diferents persones del grup.

Coordinació:
Juli Palou i Sangrà, professor del Departament de Didàctica de la Llengua de la Universitat de Barcelona.

Descripció de l’equip:
Equip constituït per professorat universitari i professionals en actiu d’Educació Primària. Equip coordinat pel Juli Palou. Es tracta d’un equip veterà anterior al 2005. Es considera molt important la incorporació de membres joves al grup i la possibilitat que se’ls ha ofert d’implicar-se en la formació permanent.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Reflexionar i aprofundir en la manera com s’aborden les diferents situacions comunicatives que es generen a l’escola i a la vida d’aula i els gèneres discursius i les habilitats cognitivo-lingüístiques que s’hi troben imbricades.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
En les reunions s’analitzen experiències que ja es realitzen als centres -sobretot a l’etapa de primària- en relació amb l’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i la llengua escrita. S’aprofundeix en la reflexió sobre com s’aborden les diferents situacions comunicatives que es generen a l’escola i a la vida d’aula i els gèneres discursius i les habilitats cognitivo-lingüístiques que s’hi troben imbricades.

Coordinació:
Conxita Márquez, professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB.

Descripció de l’equip:
L'equip està composat per un grup de mestres d’educació infantil i primària reunits per l'interès en cercar vies per millorar de forma constant l'ensenyament i l'aprenentatge de la ciència. Innova a les pròpies aules i comparteix aquestes experiències per mantenir un debat constructiu com a base per seguir avançant, juntament amb les trobades amb experts en temes específics i la lectura reflexiva de publicacions de l'àmbit. Ha treballat en les diferents disciplines científiques com la química, la física, la biologia, l'astronomia, la geologia... I està especialment interessat en l'avaluació. Transfereix el coneixement elaborat a través de publicacions, jornades i formacions. 

Objectius principals:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Coordinació:
Assumpta Valls Casanovas, professora jubilada del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB.

Descripció de l’equip:
L’equip està format per docents que  reflexionen col·lectivament sobre la pròpia pràctica amb la intenció d’ anar concretant i definint punts de referència, processos, criteris d’avaluació, i altres aspectes en relació al procés d’aprenentatge de la música. 

Objectius:
 • Compartir experiències que, tenint com a punt de partida o finalitat l’audició de músiques del món, contemporànies o modernes, ens portin a tractar diferents aspectes rellevants de la didàctica de la música a les aules de primària.
 • Impulsar i portar a terme el projecte "Els compositors entren a l'aula". Des de la vessant de formadors, amb els mestres nous, i de participants.
 • Iniciar la pràctica de l’ús de la música electrònica en les composicions dels alumnes. Analitzar, reflexionar i debatre sobre el seu ús.
 • Elaborar documentació  entorn a la creació musical a l’aula de primària on s’exposin les idees clau dels processos de creació i com els ha de conduir el mestre
 • Participar en activitats de formació i transferència amb la finalitat de donar a conèixer la música contemporània i treballar-la vinculada a processos creatius.

Coordinació:
Albert Díez, mestre de primària i membre de la unitat docent de l'ICE. 

Descripció de l’equip:
L’equip té el seu origen en un seminari constituït a inicis del 2019 per mestres que, en representació del seu centre o a títol individual, van ser seleccionats per presentar una comunicació al simposi d'aprenentatge globalitzat i per projectes organitzat per l'ICE el novembre de 2018. Es vol consolidar així un espai per donar continuïtat a l'intercanvi, la reflexió i la formació al voltant de l'aprenentatge globalitzat i per projectes. 

Objectius Principals:
Es tracta d'un grup de col·laboració estable, coordinat per la unitat docent de l'ICE on compartir les experiències d'aula, contrastar diferents formes d'enfocar aquesta manera de plantejar l'aprenentatge, conèixer els seus fonaments, posar en comú les inseguretats i iniciar col·laboracions si és possible. L'objectiu principal doncs, és trencar l'aïllament dels equips de mestres que porten a la pràctica aquesta metodologia creant un espai de col·laboració. La idea és fomentar la pràctica reflexiva compartida, així com l'intercanvi d'experiències i materials i impulsar aquelles iniciatives conjuntes que es considerin d'interès. 
 

Coordinació:
Carme Oriol i Albert Díez, mestres de primària i membres de la unitat docent de l'ICE. 

Descripció del seminari:
A l'escola actual ens plantegem que els alumnes aprenguin per ser. Han d'aprendre per ser ciutadans crítics capaços d'entendre el món on viuen i poder intervenir-hi. Aprendre per ser competents. Aprendre a prendre decisions i argumentar-les. Aprendre a conviure amb els altres. Ja no es tracta només d'aprendre coneixements.
En concret, a les propostes d'espais o ambients de moltes escoles els demanem que triïn en funció dels seus interessos, que decideixin en funció de les possibilitats, que planifiquin què faran. Els demanem, en una situació d'aprenentatge, que siguin elles i ells mateixos. Podem dir, doncs, que a espais, ambients i a les propostes d'aprenentatge autònom en general els infants han de ser per aprendre.
El seminari es proposa fomentar la pràctica reflexiva compartida de molts docents qu plantegen als seus infants aquest ser per aprendre.

Objectius Principals:
Compartir experiències, inquietuds, objectius i recursos amb la finalitat de posar en sinergia capacitats i esforços per construir nou coneixement col·lectiu i posteriorment fer-ne la transferència. Inicialment el seminari es planteja poder anar cap a la fonamentació de les pràctiques escolars per ajudar a tots els centres a saber els motius de tot allò que proposen als seus alumnes i com els hi ho proposen, sempre amb el doble objectiu de garantir el seu benestar i els seus aprenentatges. 

Coordinació:
Yaiza Casanellas, mestra de l'escola Miquel Martí i Pol. 

Descripció de la xarxa:
La xarxa estaria constituïda per representants de diversos centres que coincideixen en aplicar Investiguem per Comprendre o capses d'investigació en alguna franja del seu horari. Les seves funcions són compartir coneixements, inquietuds, objectius i recursos amb la finalitat de coordinar les accions tot posant en sinergia capacitats i esforços. 

Objectius Principals:
 • Trencar l'aïllament dels equips de mestres que porten a la pràctica aquesta metodologia creant un espai de col·laboració. 
 • Fomentar la pràctica reflexiva compartida, així com l'intercanvi d'experiències i materials. 
 • Impulsar aquelles iniciatives conjuntes que es considerin d'interès. 
 • Difondre aquesta manera d'aprendre.