Formació

Prematrícula i matrícula al màster

Prematrícula i matrícula al màster

PREMATRÍCULA I RESERVA DE PLAÇA

Un cop formalitzada la preinscripció, es validarà la sol·licitud i es remetrà a la coordinació perquè l'accepti, la denegui o la posi en espera.

ATENCIÓ: Aquest procés pot trigar de 2 a 4 setmanes pel, que no és necessari posar-se en contacte amb la Gestió Acadèmica si no s'ha superat aquest termini.

Resolució favorable: l'estudiant rebrà una comunicació de pre-admissió indicant que cal fer la reserva de plaça a través d'un TPV (Terminal Punt de Venda) virtual. Un cop abonada la reserva de plaça cal enviar el comprovant de pagament i la Gestió Acadèmica enviarà a l'estudiant l'admissió definitiva.

Resolució no favorable: la coordinació indicarà les causes a l'estudiant.

Llista d'espera: en aquest cas l'estudiant també rebrà informació sobre les causes. La coordinació i el sol·licitant hauran de solucionar els motius que han causat l'estat en el termini de tres setmanes.


PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ

Un cop concedit l’accés definitiu al màster cal formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica en les dates que s’indiquen en el calendari de matrícula, en el dia i hora assignats via correu electrònic i telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament omplerta i signada amb les dades de la persona interessada i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascuna.

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ PER MÀSTERS ONLINE
 
Els estudiants que cursin un màster online poden consultar el tutorial de matrícula específic per aquest tipus de modalitat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA MATRÍCULA 

- Imprès de matrícula degudament emplenat (es pot descarregar de la web o recollir a la secretaria de FUABformació).
- Document identificatiu:


• Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE).

• Original i fotocòpia del TIE, o número d’identificació d’estranger vigent (per als estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no es disposa del TIE, cal aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. El termini màxim per lliurar el document és de quatre mesos.

- Original i fotocòpia del títol que dóna accés al màster o del certificat acadèmic oficial que n'acrediti l'expedició.
- Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que donen accés al màster, en què figuri el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.
- Formulari de domiciliació bancària (únicament en el cas de fraccionar en dos terminis).
- Resguard de la beca, en cas que s’hagi tramitat, o bé l'acreditació de caràcter econòmic de l’AGAUR.
- En cas que procedeixi:

• Carnet de família nombrosa: cal presentar la fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent en el qual consten tots els membres de la unitat familiar.

• Grau de discapacitat de 33% o superior: cal presentar un certificat expedit i validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes de l’estat espanyol, que acrediti aquesta circumstància.

NOTA: no s’aplicarà el descompte pertinent si no es porta la fotocòpia del document vigent.

Informació important per a estudiants amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera: 

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, expedida per les autoritats competents i legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger:

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.