Pronunciació anglesa per a professionals de l’ensenyament

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 30 hores.
Calendari: del 18 de febrer al 28 d'abril de 2020.
Horari: dimarts, de 18 a 21h.
Lloc de realització: Casa Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171. Cantonada Sant Quintí.
Professorat: Juli Cebrián, Eva Codó i Núria Gavaldà.
Preu: 105€
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat



Presentació:
Aquest curs està destinat a professionals de l’ensenyament que ensenyin anglès o que imparteixin les seves classes en anglès i vulguin millorar la seva pronunciació i habilitats orals en aquesta llengua. El curs fa una introducció a la pronunciació segmental de l’anglès (les seves vocals i consonants), així com altres trets fonamentals de la llengua com la combinació de sons possibles, l’accent de paraula, l’accent de frase i l'entonació. Es tractaran els temes des d’una perspectiva molt pràctica amb l’objectiu final d’assolir una pronúncia acurada i plenament intel·ligible i reduir les traces més notables de l’accent estranger per tal de millorar les habilitats de comunicació oral en anglès. El curs també oferirà eines per l’ensenyament i l’aprenentatge de la pronúncia anglesa a alumnes de diversos nivells.

Objectius:
Els principals objectius del curs són aprofundir en els trets fonètics bàsics de la llengua anglesa. D’una banda, els sons vocàlics i consonàntics, posant especial èmfasi en aquells sons que solen presentar més problemes pels parlants de català i castellà com a primera llengua. D’altra banda, el curs també tracta amb les possibles combinacions de sons dins d’una mateixa síl·laba, i trets suprasegmentals com l’accent de paraula, l’accent de frase i l'entonació, també fonamentals per la bona comunicació oral. A més, es tractaran les habilitats conversacionals per assolir una millor comunicació oral. L’objectiu final del curs és donar les eines als participants per arribar a pronunciar l’anglès d’una manera acurada i plenament intel·ligible, tot assolint un grau d’expressió oral i de fluïdesa del discurs en anglès efectius per diferents situacions comunicatives tant en un context educatiu com en un entorn professional.

Continguts:
  1. Els sons vocàlics de l’anglès.
  2. Els sons consonàntics de l’anglès.
  3. La fonotàctica: combinacions possibles de sons dins d’una mateixa síl·laba.
  4. L’accent de paraula.
  5. L’accent de frase, prominència i formes dèbils en el discurs en anglès.
  6. L'entonació de l'anglès.
  7. Factors més comuns que afecten la pronunciació i la intel·ligibilitat en anglès com a segona llengua, amb especial atenció a parlants nadius de català i/o castellà.
  8. Processos de parla connectada.
  9. Tècniques d’ensenyament i d'aprenentatge de la pronunciació anglesa.
  10. Desenvolupament d'habilitats comunicatives orals a l'aula.

Metodologia:
Les sessions combinaran explicacions del professor i activitats orals pràctiques individuals i en grup per tal d’assolir els conceptes explicats. La llengua vehicular del curs serà l’anglès.
 
Avaluació:
Participació a classe i realització d'exercicis online.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.