Reptes d'indagació multidisciplinaris a primària

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual
Adreçat a: professorat d'educació primària i hi poden participar de primer cicle d'ESO.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Albert Díez.
Preu: 115 €.
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació:
Investigar per comprendre és una metodologia de treball a l'aula que es fonamenta en la promoció de processos complexos d'indagació a partir de reptes. Des de l'inici de la seva vida els nens i les nenes indaguen i aquesta proposta intenta potenciar i aprofitar aquest esperit investigador dels infants per contribuir al seu aprenentatge. 
Aquesta proposta, que pot vehicular-se a través de capses d'aprenentatge, consisteix a generar situacions que afavoreixin mantenir una actitud davant del món basada en el fet de fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar respostes, que no és exclusiva del coneixement científic, per interpretar el món en què vivim i intervenir-hi. Es tracta d'una proposta multidisciplinària que té en compte els interessos dels alumnes i, per tant, és oberta i flexible. 

Objectius:
Pretenem que les persones participants: 

 • Coneguin l'experiència d'Investiguem per comprendre, els seus principis bàsics i alguns exemples concrets d'escoles que plantegen reptes d'indagació als seus alumnes. 
 • Siguin capaces de dissenyar reptes d'indagació, d’ajustar els continguts, la forma de plantejar-los i la seva presentació. 
 • Puguin plantejar com s'organitzaria una proposta d'aprenentatge d'aquestes característiques a les seves escoles. Horaris, mestres, agrupaments, durada, avaluació... 

 Continguts:

 • Bloc 1 
  • Pràctica amb reptes d'indagació reals. 
  • Contextualització teòrica de la proposta. 
  • El paper de l'estudiant i el paper del mestre. 
  • Les competències i els continguts en l'Investiguem per comprendre. 
 • Bloc 2 
  • Disseny d'investigacions amb els paràmetres de l'IC. 
  • Treball en petit grup per elaborar investigacions. 
  • Aspectes organitzatius de l'IC. 
 • Bloc 3 
  • Posada en comú de les investigacions dissenyades i avaluació. 
 • Bloc 4 
  • Com promoure la consciència de l'aprenentatge i l'autoavaluació. 
  • Què i com avaluar.  
 • Bloc 5 
  • Propostes per a la concreció del projecte específicament a diversos centres. 
  • Treball en gran grup per determinar aspectes concrets de l'organització al centre. 

Metodologia:
El curs es realitzarà a l'aula virtual Moodle de la UABPartirem del coneixement de reptes d'indagació per part dels assistents per arribar a l'establiment dels principis pedagògics en què es fonamenta aquesta proposta. 
Posteriorment es passarà al disseny d'indagacions per part dels assistents al curs. 
Finalment, partint de les diferents realitats de les escoles de les persones participants, s'abordaran les diverses possibilitats d'organització per a la possible implementació d'aquest projecte. 
Horaris de connexió sincrònica: 1 i 8 de juliol a les 12 h.

Avaluació:  
S’hauran de presentar i compartir amb el grup les tasques encomanades: disseny d'un repte i disseny de la seva avaluació. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.