Colloquia Latina Barcinonensia VII

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual
Adreçat a: professorat d'educació secundària, de llengües clàssiques, alumnes de màster de secundària, alumnes que cursen el grau d'estudis clàssics, persones amb rudiments de llatí que vulguin millorar les seves competències d'intel·lecció de la llengua, dels textos i, en definitiva, de tota comunicació en llatí.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Cándida Ferrero, Rodrigo Portela, Irene Regini, Jaume Ripoll, Raül Segarra, Ramon Torné.
Preu: 115€
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació:
En l'ensenyament del llatí hi ha vida més enllà de la traducció. Proposem aplicar a l'ensenyament del llatí algunes tècniques pròpies de l'ensenyament de les llengües modernes, del mètode natural. El curs està especialment indicat per al professorat interessat a treure el màxim de profit del mètode 'Lingua Latina per se illustrata' o similars. De fet, una persona que entén una conversa en llatí i és capaç de parlar o produir textos, encara que sigui de forma senzilla, en aquesta llengua, és capaç d’apropar-se millor (i apropar els seu alumnat) als autors clàssics i als textos llatins de qualsevol època. Presentem, doncs, un curs d'immersió, en què tota la docència es durà a terme en llatí i en què les activitats i comunicació amb els participants serà en llatí perquè l'utilitzin com a llengua vehicular.  

Objectius:
Millorar la comprensió i la producció, no només oral, sinó també escrita. Fornir eines, pautes i tota mena de materials (fins i tot exemples de proves escrites) per a la docència de la llengua llatina impartida en llatí. 

Continguts:
Textos llatins de diverses èpoques de la llatinitat: romana, medieval, renaixentista. També treballarem textos moderns i no deixarem de fixar-nos tampoc en el mètode 'Lingua Latina per se illustrata' –o similars – per tal de treure'n tot el profit possible.  

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UABLes activitats d’ensenyament i aprenentatge es basen principalment en el mètodo contextual-comunicatiu, tot cercant la interacció dels participants amb el professor i entre ells: discussions en debats, treballs per petits grups, propostes didàctiques que entre tots caldrà completar, per exemple, al voltant de textos llatins o imatges relacionades. Després d'una motivació inicial (un fil de discussió, un tema, un text o imatges d'art), es fan la lectura, comentaris diversos, paràfrasis, exercicis d'imitació, de resposta, descripcions d'obres d'art, simulació d’exàmens, etc. Hom posarà èmfasi en les paraules i expressions més útils i productives. Es proposaran, així mateix, variants sobre aquest esquema per tal que les possibilitats i la dinàmica comunicativa en llatí passi per diferents modalitats i no només exercicis escrits. Hi haurà vídeos gravats per part dels formadors i convocatòries per a trobades sincròniques per videoconferència. 
Horaris de connexió sincrònica: Hi haurà videoconferències en dies alterns, a partir del primer dia de curs. L’hora de connexió serà entre les cinc i les sis de la tarda.

Observacions: 
Aquest curs recull l'experiència del curs d'estiu que se celebra des de fa sis anys, i que sota el títol “Colloquia Latina Barcinonensia”, havia sorgit de l'experimentació amb la pedagogia activa i comunicativa emprada al si del Circulus Latinus Barcinone. 

Avaluació:  
Es tindran en compte la participació, reflexió, producció i propostes d'aplicació a l'aula dels continguts treballats per part dels assistents.  

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.