Estudiar

Altres cursos (2n, 3r, 4t)

Altres cursos


Els estudiants de segon, tercer i quart curs hauran de sol·licitar número de matrícula a través de la pàgina web dels estudis a mitjans del mes de juny. Un cop finalitzat el període que el centre estableixi per demanar número, s'assignaran per ordre d’arribada els dies i hores de matrícula i es comunicaran a l’estudiant per correu electrònic.

Consulteu les assignatures optatives pel proper curs acadèmic

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona que haurà de portar una autorització degudament complimentada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun. 
 

Per poder matricular** Cal haver superat com a mínim
Assignatures de segon curs 12 crèdits de primer curs
Assignatures de tercer curs 60 crèdits de primer i de segon curs
Assignatures de quart curs Totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos
Treball de Final de Grau Mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis


CALENDARI DE MATRÍCULA

En aquest document adjunt podeu consultar el calendari de matrícula dels estudis de Turisme i Direcció Hotelera.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ESTUDIANTS DE SEGON, TERCER I QUART CURS  

Recomanem portar la documentació impresa i emplenada per evitar cues. Si sorgeixen dubtes sobre la matrícula, podeu posar-vos prèviament en contacte amb Gestió Acadèmica per agilitzar el procés.

- Formulari de prematrícula degudament emplenat (s’haurà de descarregar de la web).
- Formulari de domiciliació bancària (únicament en el cas que es fraccioni en dos venciments).
- Resguard de la beca, en cas que s’hagi tramitat, o bé l'acreditació de caràcter econòmic de l’AGAUR si és el primer cop que la demanes.
- En cas que procedeixi:

• Carnet de família nombrosa: cal presentar la fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent en el qual consten tots els membres de la unitat familiar (*).
• Grau de discapacitat de 33% o superior: cal presentar un certificat expedit i validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d’altres Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol, que acrediti la seva circumstància (*).

(*) No s’aplicarà el descompte pertinent si no es porta la fotocòpia del document vigent


**AVÍS: Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol

Títol II. MatrículaCapítol IV. Efectes de la matrícula.  

Article  68.  Conseqüències  de  l’impagament.  Paràgraf  2  (…) En tots els casos, serà imprescindible l’abonament de qualsevol pagament pendent i de les despeses corresponents com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula o modificació de la matrícula i/o per a la sol·licitud de qualsevol servei acadèmic.    


És molt important consultar la normativa del règim de permanència abans d'elaborar la matrícula, per tal de planificar correctament el curs acadèmic, ja que al llarg dels estudis de grau es permet canviar dues vegades de règim de dedicació. El canvi s'aplica a l'expedient en què es realitza la matricula del curs acadèmic pel qual es sol·licita.


ASSIGNATURES OPTATIVES