Govern


El consell de Departament

El Consell de Departament, presidit pel seu director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament de Medicina. En són membres tot el seu personal acadèmic doctor, una representació de la resta de professors, una representació del personal investigador en formació i una representació del personal d'administració i serveis i dels estudiants.

Les competències principals del Consell de Departament són: 
  • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament. Convocar les eleccions a director. Elegir i revocar el director. Aprovar la relació, la distribució i l'execució de les despeses.
  • Aprovar la memòria anual de les seves activitats. Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els  relatius a la creació de nous departaments, i també a la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d'estudis, quan afectin temes relatius a les seves àrees de coneixement o especialitats.
  • Programar i coordinar la tasca docent del Departament i proposar els programes de doctorat. Formular a la Junta de Facultat els suggeriments que consideri oportuns en relació amb els plans d'estudis.


L'equip de direcció
 
L'equip de direcció del Departament està format pel director, el secretari, el coordinador d'estudis de tercer cicle, els coordinadors de les unitats departamentals i els coordinadors de les àrees de coneixement. El director del Departament exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació del Departament.
 
El secretari del Departament, que ho és també del Consell de Departament, és la persona fedatària dels actes o acords que s'hi produeixin.

Les coordinadores i els coordinadors d'unitat departamental, d'àrea de coneixement i del programa de tercer cicle són els representants que coordinen les activitats de les entitats corresponents. Són elegits pel mateix període que el director del Departament.Equip de direcció del Departament de Medicina
 
Nom i Cognoms Càrrec Correu electrònic
Albert Selva O'Callaghan Director / Coordinador Unitat Departamental aselva@vhebron.net
Mª Isabel Bielsa Marsol Secretària ibielsa.germanstrias@gencat.cat
Jaume Alijotas Reig Coordinador Tercer Cicle jalijotas@vhebron.net
Rosa Corcoy Pla Coordinadora UD Sant Pau rcorcoy@santpau.cat
Manuel Monreal Bosch Coordinador UD Germans Trias i Pujol mmonreal.germanstrias@gencat.cat
Ramon Miralles Basseda Coordinador UD Parc Salut Mar 36286@parcsalutmar.cat
Xavier Calvet Calvo Coordinador UD Parc Taulí xcalvet@tauli.cat
Vicente García-Patos Briones Coordinador Àrea Dermatologia vgarcia@vhebron.net
Jordi Giralt López de Sagredo Coordinador Àrea Radiologia jgiralt@vhebron.net


 

Facultat de Medicina Web de la Facultat de Medicina de la UAB

 

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Accessibilitat i transport Com arribar a la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona