Programa SERRA HÚNTER


Ref. UAB-LE-222-018
 

Oferta de Contractació de la convocatòria Programa SERRA HÚNTER 

Categoria: Professor/a LECTOR/A.
Perfil: Publicitat i Relacions Públiques.
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent:

         Grau de Publicitat i Relacions Públiques: 
 • Disseny en Publicitat i Relacions Públiques
 • Projectes Publicitaris i de Relacions Públiques
 • Creativitat Publicitària
 • Estadística aplicada a la Publicitat i Relacions Públiques


  Grau en Periodisme:
   
 • Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximàdament 150 hores presencials).
Idiomes de docència: català i/o castellà.

 
Contracts offered in SERRA HUNTER Programme 

Category: Tenure-eligible lecturer.
Profile: Advertising and Public Relations.
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher.

 

          Degree in Advertising and Public Relations: 
 • Design in Advertising and Public Relations
 • Advertising and Public Relations projects
 • Advertising Creativity
 • Applied Statistics in Advertising and Public Relations
    
  Degree in Journalism: 

   
 • Production, Expression and Design of Journalistic Products

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).
Teaching languages: Catalan and Spanish

Sala de Premsa: premsa i mitjans Estigues a la última de tot el quesucceeix a la UAB

 

UAB campus Mèdia UAB campus Mèdia

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Despatx 313 i 311
C/ de la Vinya,Edifici I
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona


Ubicació google maps

41º 30' 0.34" N
2º 6' 15" E


Xarxes Socials

   


+34 93 581 15 45
web
Ubicació

d.publicomarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona