Colloquia Latina Barcinonensia VIII

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: semipresencial amb sessions telemàtiques 
Adreçat a: professorat d'educació secundària, de llengües clàssiques, alumnat de màster de secundària, alumnat que cursi el grau d'estudis clàssics, persones amb rudiments de llatí que vulguin millorar les seves competències d'intel·lecció de la llengua, dels textos i, en definitiva, de tota comunicació en llatí
Durada: 30 hores
Calendari: de l'1 al 15 de juliol de 2021
Professorat: Paco Carbajo, Cándida Ferrero, Eduardo Flores, Michael Kopf, Ana Mayor, Sandra Ramos i Ramon Torne
Preu: 110 €

Inscripció tancada

Presentació
En l'ensenyament del llatí hi ha vida més enllà de la traducció. Per aquest motiu, proposem aplicar a l'ensenyament del llatí algunes tècniques pròpies de l'ensenyament de les llengües modernes, és a dir, del mètode natural. El curs està especialment adreçat per al professorat interessat a treure el màxim de profit del mètode "Lingua Latina per se illustrata" o similars. De fet, una persona que entén una conversa en llatí i és capaç de parlar o produir textos, encara que sigui de forma senzilla en aquesta llengua, és capaç d’apropar-se millor (i apropar el seu alumnat) als autors clàssics i als textos llatins de qualsevol època. Presentem, doncs, un curs d'immersió, en què tota la docència es durà a terme en llatí i en què les activitats i comunicació amb les persones inscrites serà en llatí perquè l'utilitzin com a llengua vehicular.  

Objectius
Millorar la comprensió i la producció, no només oral, sinó també escrita. Fornir eines, pautes i tota mena de materials (fins i tot exemples de proves escrites) per a la docència de la llengua llatina impartida en llatí. 

Continguts
Textos llatins de diverses èpoques de la llatinitat: romana, medieval, renaixentista. També treballarem textos moderns i no deixarem de fixar-nos tampoc en el mètode "Lingua Latina per se illustrata" (o similars) per tal de treure tot el profit possible.  

Metodologia
Les activitats d'ensenyament i aprenentatge es basen principalment en el mètode contextual-comunicatiu, tot cercant la interacció de les persones participants amb el professorat: discussions en debats, treballs per petits grups i propostes didàctiques que entre tots caldrà completar (per exemple al voltant de textos llatins o imatges relacionades). Després d'una motivació inicial (un fil de discussió, un tema, un text o imatges d'art), es farà la lectura, comentaris diversos, paràfrasis, exercicis d'imitació, de resposta, descripcions d'obres d'art, simulació d'exàmens, etc. Hom posarà èmfasi en les paraules i expressions més útils i productives. Es proposaran, així mateix, variants sobre aquest esquema per tal que les possibilitats i la dinàmica comunicativa en llatí passi per diferents modalitats i només exercicis escrits. 

Horaris de connexió sincrònica: cada dia del curs a les 16:30 h. 

Observacions
Aquest curs recull experiències any rere any de professorat experimentat en l'ensenyament del llatí amb la pedagogia activa i comunicativa emprada al si del "Circulus Latinus Barcinonensis". 

Avaluació
Es tindran en compte la participació, reflexió, producció i propostes d'aplicació a l'aula dels continguts treballats per part de les persones inscrites.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.