Tràmits administratius

Tràmits administratius

Sol·licitud del títol del CAP

Per sol·licitar el títol del CAP envia'ns un missatge de correu electrònic a ga.ice@uab.cat indicant el teu nom, cognoms i curs de realització del CAP i adjuntant el DNI escanejat.
Un cop revisem el teu expedient t'avisarem i caldrà que ens feu arribar per correu postal o personalment la següent documentació:

Primera sol·licitud

  • Full de sol·licitud (Descarrega en format PDF).
  • Fotocòpia del vostre DNI.
  • Fotocòpia compulsada del vostre títol de llicenciatura.
  • Justificant de pagament de les taxes.
  • Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de dret a descompte, si escau.


Duplicat del títol
Motius pels quals es pot sol·licitar l’expedició d’un duplicat:

a) Modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.) posterior a la data de pagament del títol.
En aquest cas has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes, aportar el document oficial en què figuri la modificació i lliurar el títol original a la gestió acadèmica.

b) Pèrdua, destrucció o robatori del títol original: has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i presentar una declaració jurada que documenti la pèrdua, el robatori o la destrucció del títol original.
En cas de destrucció del títol, has de fer constar la circumstància que va provocar aquest fet i, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers si s'ha cremat en un incendi).

c) Deteriorament del títol original: has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i adjuntar el títol deteriorat.


La taxa per a l’expedició del títol del CAP és de 99,69 €. Les deduccions aplicables es poden consulta al DECRET 300/2021, de 29 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022. 
Preu vàlid fins el 30 de setembre de 2022.
Ingrés / transferència bancària a nom de la UAB al compte del BBVA: ES48 0182 6035 4302 0160 9886

Sol·licitud d'enviament per correu del títol de CAP
Si voleu que us enviem el vostre títol per correu postal, heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i fer-nos-lo arribar juntament amb una fotocòpia del vostre DNI i el comprovant d'haver fet el pagament corresponent.

Sol·licitud de certificats

Certificat d'activitats de formació permanent del professorat
El certificat d’activitats de formació del professorat el podeu sol·licitar per correu electrònic ga.ice@uab.cat indicant l’activitat formativa i adjuntant còpia del vostre DNI.
Aquests certificats són gratuïts, però recordeu que si sou personal del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya els entrem directament a la seva base de dades i ells els aboquen al vostre expedient, per tant nosaltres no us el podrem emetre.

Certificat acadèmic del CAP
El certificat acadèmic del CAP el podeu sol·licitar per correu electrònic ga.ice@uab.cat adjuntant la sol·licitud (Certificat acadèmic. Sol·licitud), fotocòpia del vostre DNI, el justificant de pagament de les taxes i, si escau, la fotocòpia compulsada del document acreditatiu de dret a descompte.
La taxa per a l’expedició del certificat acadèmic del CAP és de 27,27 euros.
Preu vàlid fins el 30 de setembre de 2022. S’aplicarà el 50% de descompte si es presenta la documentació acreditativa de família nombrosa de primera categoria.
Forma de pagament:
Ingrés / transferència bancària a nom de la UAB: ES31 0182 6035 4402 0162 6148