Vés al contingut principal

Professor Ajudant Doctor

Dins el sistema universitari espanyol, el Professor Ajudant Doctor (abreviat com a PAD o PAYAD) és un membre del personal docent i investigador de la universitat amb contracte laboral de caràcter temporal. Dins el sistema universitari català rep el nom de Professor Lector.  

Els seus requisits són: 

  • Ser doctor i haver obtingut l’acreditació positiva per part d’ANECA o de l’òrgan d’avaluació externa que la llei de la comunitat autònoma determini (AQU en el cas de Catalunya). És mèrit preferent l’estada en universitats o centres de recerca de reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents de la universitat que fa la contractació. 
  • Finalitat del contracte: desenvolupament de tasques docents i de recerca. 
  • Contracte de caràcter temporal i amb dedicació a temps complet. 
  • La durada del contracte no pot ser inferior a 1 any ni superior a 5. Es pot prorrogar o renovar si s’ha concertat per una durada inferior a 5 anys, sempre que la durada total no excedeixi dels 5 anys indicats. El temps total de la durada conjunta entre aquesta figura contractual y la de professor ajudant, a la mateixa universitat o en una altra, no pot passar de 8 anys. Situacions d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de durada del contracte interrompen el seu còmput. 

Font: Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, article 50. 

Informació complementària