Medi ambient i Conservació

02/2012 -

Les plantes s'avisen del perill imminent

Les plantes envien senyals a l'atmosfera per comunicar-se amb altres plantes i amb els animals: quan una planta és atacada per un patogen o per un herbívor allibera certs compostos a l'aire que "avisen" les altres del perill imminent, de manera que puguin preparar-se per rebre'l. Són substŕncies que activen el metabolisme defensiu de les plantes com l'emissió de compostos repelˇlents contra els herbívors, de reclam pels parasitoides dels herbívors o la segregació d'antioxidants o estabilitzadors de les membranes celˇlulars. Investigadors de la UAB han investigat si el metanol podria comptar-se entre aquestes substŕncies de comunicació ja que s'ha detectat que en la sega dels camps de cultiu o en l'atac per herbívors s'alliberen grans quantitats d'aquest compost a l'atmosfera detectables per les plantes de la rodalia.

Referčncies

"Methanol as a signal triggering isoprenoid emissions and photosynthetic performance in Quercus ilex". Seco R, Filella I, Llusiŕ J, Peńuelas J (2011). Acta Physiologiae Plantarum 33 (6): 2413-2422. DOI: 10.1007/s11738-011-0782-0

En la seva interacció amb l’atmosfera, les plantes no només intercanvien oxigen i diňxid de carboni, sinó també Compostos Orgŕnics Volŕtils (COVs). Els COVs són molčcules amb una base de carboni (habitualment d’un a quinze ŕtoms de carboni) que s’evaporen fŕcilment a temperatura ambient. A més de tenir moltes funcions en la fisiologia i l’ecologia de les plantes, així com en la química atmosfčrica, s’ha vist que diversos COVs juguen un paper de comunicació entre plantes i també entre plantes i animals.

La major part dels estudis de comunicació per mitjŕ de COVs han tractat de l’herbivoria i el priming. En aquest context, priming es refereix al fet que una planta es prepara per a un possible atac d’un patogen o un herbívor basant-se en els senyals de COVs que les plantes atacades envien a l’atmosfera, i així les plantes que reben els senyals són capaces de respondre més aviat i/o millor a l’herbívor quan són atacades. S’ha parat molta atenció en certs compostos de 6 ŕtoms de carboni (aldehids, alcohols, i els seus acetats) anomenats green leaf volatiles (GLV). Els GLV són emesos després d’estrčs mecŕnic i atacs d’herbívors i s’han mostrat responsables d’efectes de priming en altres plantes. Altres COVs emesos per plantes com el metil jasmonat (MeJa) i el metil salicilat (MeSa) també estan implicats en el metabolisme defensiu de les plantes.

El metanol és l’alcohol més petit (un sol ŕtom de carboni) i forma part d’un grup de COVs oxigenats de cadena curta l’estudi dels quals ha augmentat recentment. En condicions normals, el metanol s’emet des de les plantes a l’atmosfera durant el creixement de les fulles. Globalment, és el segon gas orgŕnic més abundant a l’atmosfera després del metŕ. Perň tot i ser força abundant a l’aire, pot ser emčs per les plantes en tal quantitat durant episodis d’estrčs –com atacs d’herbívors o durant la sega dels cultius- que podria jugar un paper en la comunicació, essent detectable com un senyal per les mateixes plantes o per altres organismes propers.

Amb aquest experiment volíem comprovar si el metanol, un VOC oxigenat de cadena curta, podia tenir també una funció senyalitzadora entre plantes. Vam observar el rendiment fotosintčtic i l’intercanvi de COVs de plançons d’alzina (Quercus ilex L.) abans i després de dos tractaments diferents: a) tallar algunes fulles per simular un atac d’herbívors i b) fumigar amb metanol gasós durant 5 hores per simular la quantitat de metanol que una planta podria rebre de plantes del voltant si aquelles ja haguessin estat atacades per herbívors.

El tractament de tallar fulles va incrementar les taxes fotosintčtiques, la relació clorofilˇla a/b i la rŕtio carotenoids/clorofilˇla de les fulles no tallades, fets que suggereixen una activació del metabolisme protector de la planta. A més, es va observar un petit perň interessant increment sistčmic (en fulles no tallades) de l’emissió de metanol, que concorda amb la possibilitat que el metanol pugui actuar com a senyal. La fumigació amb metanol va induir un increment de l’eficičncia fotoquímica del Fotosistema II i també de la rŕtio carotenoids/clorofilˇla. La fumigació amb metanol també va provocar un increment del 14% en l’emissió de monoterpens (un altre tipus de COVs), un dia després del tractament, una resposta similar a les induďdes per altres COVs senyalitzadors.

La major emissió de monoterpens podria afegir-se a la barreja de COVs emesos després de l’estrčs i formar part de posteriors vies de senyalització. Podrien actuar com a repelˇlents contra els herbívors, esdevenir antioxidants o estabilitzadors de les membranes celˇlulars, o podrien actuar de reclam pels parasitoides dels herbívors. Així aquest paper senyalitzador dels monoterpens en la comunicació planta-animal, i també planta-planta, transporta més enllŕ el missatge començat pel metanol. Cal més recerca en aquest ŕmbit per entendre del tot la funció senyalitzadora de cada compost de la barreja de COVs. Mentrestant, els resultats d’aquest estudi suggereixen que tallar fulles i fumigar amb metanol a concentracions naturals provoca respostes fisiolňgiques significatives i majors emissions de COVs.

Roger Seco, Iolanda Filella, Joan Llusiŕ i Josep Peńuelas

Centre de Recerca Ecolňgica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Unitat d’Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC

roger@creaf.uab.cat

Obtenir en PDFObtenir en PDF

2018 Universitat Autňnoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388