Medi ambient i Conservació

xarxa aigua potable municipis petits
04/2015 -

Estudi ambiental de l’ús de la xarxa d’aigua potable a municipis petits i mitjans

Conèixer els patrons de consum d’aigua i electricitat de les xarxes d’abastament d’aigua potable és necessari per determinar quins factors influeixen en l’impacte ambiental i poder actuar per reduir aquest impacte. L’article presenta l’anàlisi estadística d’una mostra de 50 ciutats petites i mitjanes de l’estat espanyol, aportant dades generals així com definint models per a l’estimació de variables com el consum elèctric o la longitud de la xarxa en altres municipis.

Referències

Sanjuan-Delmás, D.; Petit-Boix, A.; Gasol, C. M.; Farreny, R.; Villalba, G.; Suárez-Ojeda, M. E.; Gabarrell, X.; Josa, A.; Rieradevall, J. Environmental assessment of drinking water transport and distribution network use phase for small to medium-sized municipalities in SpainJournal of Cleaner Production. 2015, vol. 87, p. 573-582. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.09.042.

El proveïment d’aigua potable és una necessitat bàsica de qualsevol municipi; cada ciutadà consumeix uns 126 L diàriament a l’estat espanyol. Per aquest motiu, la sostenibilitat de l’abastament d’aigua és crucial, així com la reducció dels seus impactes ambientals. Aquests impactes són generats principalment pel bombament de l’aigua al llarg de la xarxa de distribució, ja que el consum d’electricitat comporta emissions com les de gasos d’efecte hivernacle. En aquest sentit, analitzar el consum d’aigua i electricitat per a la distribució d’aigua potable pot aportar informació rellevant per a una millor gestió d’aquestes xarxes.
 
L’article presenta una anàlisi estadística dels patrons de consum d’aigua i electricitat en xarxes de distribució d’aigua potable. A més, els impactes ambientals derivats del bombeig d’aigua s’han considerat a través de les emissions d’efecte hivernacle derivades del consum elèctric.
 
L’estudi ha permès obtenir dades generals sobre l’impacte de l’abastament d’aigua. La distribució d’aigua potable dels municipis inclosos en la mostra comporta unes emissions de 5,53 kg CO2 equivalents per habitant i any, i un consum anual d’aigua de 73,9 m3 per habitant.
 
Els resultats també revelen que la mida és un factor important: municipis petits (amb menys de 10.000 habitants) consumeixen de mitjana 14 vegades més electricitat per habitant que els mitjans (entre 10 i 50.000 habitants). La densitat també presenta certa relació amb el consum elèctric per habitant (a menys densitat, més consum). Per contra, altres factors com la proximitat del mar o el clima no afecten el consum elèctric dels municipis.
 
Aquestes relacions entre el consum d’electricitat i d’aigua i els factors característics del municipi com la mida o la densitat han permès definir diferents models per a l’estimació d’aquests consums. D’aquesta manera, és possible obtenir un valor aproximat del consum elèctric necessari per a transportar aigua fins un habitatge en un municipi determinat.
 
L’estudi ha estat realitzat en el marc del projecte europeu LIFE + AQUAENVEC, el principal objectiu del qual és avaluar els impactes ambientals de tot el cicle de l’aigua a les ciutats, inclòs el tractament i transport d’aigua potable, el clavegueram i el tractament d’aigües residuals. Els resultats obtinguts per tots aquests sistemes s’integraran amb la finalitat d’obtenir una visió general dels impactes ambientals al llarg de tot el cicle de l’aigua. A més, aquest projecte té com a objectiu crear una aplicació en línia per al càlcul de l’impacte ambiental del cicle urbà de l’aigua.

Imatge superior esquerra: iStockphoto/Hyrma.

David Sanjuan Delmás
Sostenipra

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

david.sanjuan@uab.cat

2023 Universitat Autònoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388