Violència per raó de gènere

Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona
 
Aprovat pel Consell de Govern el 10 de març de 2016. Amb aquest protocol la UAB se suma a les universitats catalanes que ja disposen d’un mecanisme per a fer front i prevenir els assetjaments sexuals, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere per a tota la comunitat universitària, inclòs també l’alumnat.

És aplicable a l’alumnat de la UAB i a tot el personal que tingui o hagi tingut una vinculació laboral o estatutària a la UAB. També ho és pel personal treballador d’empreses externes contractades per la UAB que presti els seus serveis a les dependències de la Universitat, així com per a les persones que són usuàries dels serveis proporcionats per la Universitat o hi executen activitats.
 
Qualsevol persona que tingui coneixement d’un cas, amb independència que en sigui l’afectada, podrà iniciar-lo presentant una sol·licitud de convocatòria de la Comissió Tècnica Assessora adreçada al Rector, acompanyada d’un sobre tancat amb la relació de fets. La sol·licitud es pot entregar en qualsevol dels punts del Registre General de la Universitat, com les gestions acadèmiques de les Facultats, les Unitats Docents o el Rectorat. 
 
PROTOCOL

FULLETÓ INFORMATIU PROTOCOL

GUIA DE RECURSOS

   
Recomanacions per prevenir i lluitar contra l'assetjament sexual a les institucions acadèmiques
 
L'escrit conté un recull de recomanacions establertes i signades per les 7 universitats que conformen el projecte EGERA, del què la UAB és sòcia preferent a través de l'Observatori per a la Igualtat. Aquestes recomanacions busquen prevenir i lluitar contra l'assetjament sexual a les institucions acadèmiques. 
"Les institucions acadèmiques haurien de rebutjar amb contundència qualsevol forma d'assetjament sexual. Haurien de prevenir i lluitar contra l'assetjament on i quan sigui necessari".

Per a més informació, consulta les Recommendations
 to prevent and fight
 sexual harassment in academia (ENG)