A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Premis extraordinaris de titulació 

Premis extraordinaris de fi d'estudis de grau i de màsters


Informació general

Els premis extraordinaris de fi d'estudis de grau i de màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades s'atorguen d'ofici, els estudiants no els han de sol·licitar. L'atorgament es fa una vegada cada curs acadèmic, segons s'estableix al calendari academicoadministratiu.

La proposta de concessió dels premis extraordinaris la formula un tribunal constituït per professorat del centre.  Les propostes del tribunal, elaborades pel deganat o la direcció del centre, les ha d’aprovar la junta de centre, un cop escoltada la comissió de docència del centre o de la titulació.

Un cop aprovada, es tramet al Consell de Govern de la UAB, que en fa l'aprovació definitiva. La UAB comunica l'atorgament dels premis als estudiants guardonats.

Requisits

Per poder ser candidat, has d'haver acabat els estudis a la UAB i haver obtingut, d'acord amb el barem, una mitjana global de l'expedient acadèmic igual o superior a 8.

Tingues en compte

A cada curs acadèmic es pot concedir, com a màxim, un premi extraordinari quan el nombre d'estudiants que ha acabat la titulació és igual o inferior a 50. Si el nombre d'estudiants és superior a 50 i igual o inferior a 100, es pot concedir un premi addicional, i s'aplica el mateix criteri successivament.

Normativa relacionada
 

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona