A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis estrangers 

Accés per Convalidació d'estudis estrangers


Terminis per al curs acadèmic 2018/2019

 • Sol·licituds: de l'1 de març al 3 d'abril de 2018
 • Resolució d'admissió: 8 de juny de 2018
 • Matrícula: Setembre de 2018

Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau de la UAB per aquesta via:
 
 • Les persones amb estudis universitaris estrangers, parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació, de sistemes educatius d’estats que no pertanyen a la Unió Europea, i que no hagin subscrit acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.

Requisits per a sol·licitar l'accés per convalidació d'estudis

 • Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau les persones que es trobin en les situacions recollides a l'apartat anterior, a les quals se'ls convalidi un mínim de  trenta crèdits.
 • No podran accedir per aquesta via les persones en l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals se'ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.
 

Documentació per la sol·licitud que cal presentar a la Gestió Acadèmica

 • Formulari de sol·licitud de convalidació d'estudis (original i còpia) que facilita la gestió acadèmica. 
 • Original i fotocòpia  del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures cursades dels estudis d'origen, compulsats per la universitat d'origen.
 • Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació que justifiqui el motiu del trasllat, si escau.
Tota la documentació adjunta haurà de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa.

Observacions 
      

Les persones que hagin  obtingut la convalidació de trenta o més crèdits no podran sol·licitar l’admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per un altre sistema d’accés a la universitat.

Les persones que hagin obtingut d’entre un i vint-i nou crèdits podran sol·licitar l’admissió per preinscripció universitària, únicament als estudis i centre que els ha convalidat, amb una qualificació de 5.

Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits establerts a la normativa.

________________________________________
Fonts:

 • Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la UAB.
 • RD 1892/2008 de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles.

Proposta d'oferta de places i criteris d'accés per convalidació d'estudis estrangers (pdf: 0,05 MB)
Formulari de sol·licitud d'accés per convalidació d'estudis estrangers (msword: 0,06 MB)
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona