A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Canvi d'estudis 

Accés per Canvi d'Estudis


Terminis per al curs acadèmic 2018/2019

 • Sol·licituds: de l'1 de març al 3 d'abril de 2018
 • Resolució d'admissió: 8 de juny de 2018
 • Matrícula: Setembre de 2018

Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau de la UAB per aquesta via:
 
 • Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats.
 • Les persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb què s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat.

Requisits per a sol·licitar l'accés per canvi d'estudis
 

 • Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau les persones que es trobin en les situacions recollides a l'apartat anterior, a les quals se'ls reconegui trenta o més crèdits.
 • No podran accedir per aquesta via les persones en l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals se'ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.
 

Documentació per la sol·licitud que cal presentar a la Gestió Acadèmica

 • Formulari de sol·licitud daccés per canvi d'estudis (original i còpia) que facilita la gestió acadèmica. 
 • Original i fotocòpia  del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient, on consti, la branca de coneixement dels estudis i la nota d'accés a la universitat (PAAU, FP, etc.).Si no apareix al certificat, s'haurà d'adjuntar una fotocòpia compulsada del document, en què hi consti.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures cursades dels estudis d'origen, compulsats per la universitat d'origen.
 • Sistema de qualificació de la universitat d'origen, sempre que no es provingui del sistema educatiu espanyol.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació que justifiqui el motiu del trasllat, si escau.
Tota la documentació adjunta haurà de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa.

Observacions 
      

L'admissió a la UAB estarà condicionada a la comprovació de les dades de la certificació acadèmica oficial tramesa per la universitat d'origen.

Per als alumnes provinents d'altres universitats, l'adjudicació de la plaça a la UAB obligarà, a instància de la persona interessada, al trasllat d'expedient corresponent, una vegada que la persona interessada acrediti a la universitat d'origen la seva admissió a la UAB.

Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits establerts a la normativa.

________________________________________
Fonts:

 • Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la UAB.
 • RD 1892/2008 de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles.

Proposta d'oferta de places i criteris d'accés per canvi d'estudis (pdf: 0,05 MB)
Formulari de sol·licitud d'accés per canvi d'estudis (pdf: 0,06 MB)
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona