A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Avaluació per compensació 

Avaluació per compensació


Avaluació curricular mitjançant compensació


Concepte:

1. L’avaluació curricular consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d’una titulació.
2. L’aplicació d’aquest mecanisme d’avaluació se circumscriurà als estudis de grau i als requisits següents:
  • L’estudiant que sol·liciti l’avaluació d’una assignatura per compensació haurà d’haver esgotat en aquesta assignatura el nombre de matrícules ordinàries a la UAB que s’estableixi en la normativa que regula el règim de permanència. En cas que amb la superació de l’assignatura l’estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries.
  • L’avaluació per compensació es podrà sol·licitar una sola vegada en cada titulació, i només es podrà aplicar quan correspongui a la darrera assignatura obligatòria necessària per superar un dels cursos del pla d’estudis, excloent-ne el treball final de grau i el pràcticum. En cap cas no es podran compensar els crèdits optatius.
  • Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l’acta amb la qualificació d’apte/a per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l’efecte exclusivament de baremació de l’expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.
Requisits:

1) Per poder sol·licitar l’avaluació per compensació caldrà haver obtingut en alguna de les avaluacions de l’assignatura una qualificació igual o superior a 3,5.
2) L’estudiant haurà d’estar matriculat/ada dels crèdits per als quals sol·licita l’avaluació per compensació durant l’any acadèmic en el qual presenta la sol·licitud.
3) Solament es podrà compensar una assignatura, amb un nombre màxim de 12 crèdits.

Sol·licituds:

  • Del 22 de febrer al 4 de març de 2016
  • Del 8 al 21 de juliol de 2016

Documentació:
- Formulari de sol·licitud
Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007
Inici Mapa web
2016 Universitat Autònoma de Barcelona