Inici > Estudiar > Mínor d'estudis de gènere

Mínor en Estudis de Gènere


 
Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
L'objectiu del Mínor en Estudis de Gènere és proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en diferents especialitats de les ciències socials i les humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere, fent un èmfasi especial en l'anàlisi i l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es fonamenten.
 
Perfil de l'estudiant
El participant en el mínor ha de ser un estudiant matriculat en uns estudis de Grau de la UAB, que vulgui completar la seva formació bàsica amb una d'específica orientada a l'àmbit dels estudis de gènere.
No es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor.
 
Pla d'estudis
El Pla d'Estudis del mínor en Estudis de Gènere consta de 126 ECTS, dels quals l'alumne ha de cursar 30 crèdits, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna. L'alumnat que ja tingui assignatures troncals al seu grau incloses en aquest Pla podrà completar-les fins a 30 crèdits o bé ampliar la seva formació amb els 30 crèdits optatius complets dins del llistat d'assignatures del Pla.

Exemple:
Un/a alumne/a del Grau d'Antropologia Social i Cultural, on Antropologia del Gènere és troncal, pot afegir 5 assignatures més (1+4) a triar dins del llistat del pla del mínor en Estudis de Gènere o bé cursar igualment tota la seva optativitat (30 crèdits) dins del Pla (1+5).

1. Itinerari de Ciències Socials

Assignatura Facultat ECTS
Antropologia dels Sistemes de Sexe/Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Comunicació i Estudis de Gènere Ciències de la Comunicació 6 ECTS
Economia i Societat Econòmiques 6 ECTS
El Gènere i l'Etnicitat Polítiques i Sociologia 6 ECTS
Gènere i Criminologia Dret 6 ECTS
Gènere i Dret Dret 6 ECTS
Gènere i Societat a l'Àsia Oriental Traducció i Interpretació 6 ECTS
Persona, Cos, Salut i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Sociologia del Gènere Polítiques i Sociologia 6 ECTS
Treball Domèstic i Vida Quotidiana Polítiques i Sociologia 6 ECTS


2. Itinerari d'Arts i Humanitats

Assignatura Facultat ECTS
Arqueologia de les Dones Filosofia i Lletres 6 ECTS
Estudis de Gènere en Anglès Filosofia i Lletres 6 ECTS
Filosofia i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental Traducció i Interpretació 6 ECTS
Geografia i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història de les Dones a l'Edat Mitjana Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història i Gènere a l'Època Moderna Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història i Gènere en els Segles Contemporanis Filosofia i Lletres 6 ECTS
Història i Gènere en l'Antiguitat Filosofia i Lletres 6 ECTS
Literatura, Gèneres i Sexualitats Filosofia i Lletres 6 ECTS
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS

Horaris

Horari del mínor en Estudis de Gènere, curs 2015-16 

Les classes s'impartiran a la Facultat que sigui responsable de l'assignatura.
 
Informació administrativa
 
Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres
 
Coordinadora acadèmica
Maria Prats Ferret
Departament de Geografia
 
Oferta de places
Cada assignatura del pla d'estudis, a més de l'alumnat del grau del qual formi part, tindrà 10 places més reservades específicament per a estudiants del mínor.

Criteris d'admissió i selecció
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. 
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.
 
Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.
Si l'alumne rep l'admissió abans que hagi fet la seva matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 21 de juliol
Preinscripció. La preinscripció es realitzarà via web o finestreta. S'obrirà un segon termini.
17 de setembre (data límit) Resolució.
9 de setembre Inici de les classes.
Segons el calendari establert per cada centre Matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona