Treball Campus > Estudiants i titulats > Preguntes freqüents - estudiants i titulats

Preguntes Freqüents - Estudiants i Titulats


CONVENIS

 1. Sóc estudiant de primer de grau. Puc fer pràctiques en empreses o institucions?
 2. He trobat una empresa que em vol agafar per a realitzar una estada de pràctiques. Que hem de fer?
 3. Les pràctiques que es fan a través de Treball Campus, es poden convalidar per crèdits acadèmics?
 4. Quan puc començar a fer les pràctiques?
 5. Tinc un conveni formalitzat i vull saber si tinc dret a gaudir de vacances, dies de festa i dies d’examen.
 6. Es cotitza a la Seguretat Social amb aquest tipus de pràctiques?
 7. L’empresa ha de retribuir econòmicament a l’estudiant que tingui en pràctiques?  Hi ha un mínim? Com es formalitza aquesta percepció econòmica?
 8. Com justifica l’empresa o institució els pagaments que fa a l’estudiant que té en pràctiques?
 9. Es poden fer dos convenis a la vegada?
 10. Em queda només una assignatura per a finalitzar la carrera. Puc fer 8 hores diàries amb un conveni de pràctiques extracurriculars?
 11. M’he matriculat de l’assignatura de practicum. Puc fer pràctiques extracurriculars?
 12. Puc fer una estada de pràctiques amb conveni a l’estranger (Europa, Àsia, Amèrica…)?
 13. Estic a punt de finalitzar la titulació i m’ha sorgit la possibilitat de fer unes pràctiques ara. Les puc fer? Fins a quan?
 14. He trobat una empresa on fer les pràctiques però volen que estigui 6 mesos (finalitzant  després del 12 de setembre). Les puc fer?
 15. Porto un any fent pràctiques en una empresa i volen que continuï l’any vinent. Hi ha límit de convenis a fer amb la mateixa empresa?
 16. Sóc estudiant de Veterinària i he trobat una empresa on fer pràctiques però m’han dit que he de pagar-me una assegurança per poder tractar amb els animals. És cert?
 17. Estic estudiant un màster d’un àmbit diferent al de la meva titulació. Puc fer pràctiques de la meva titulació?
 18. Si estic fent un conveni amb una empresa i he trobat una altra que m’ofereix unes condicions que m’interessen més, puc rescindir el primer conveni i fer el segon?
 19. He exhaurit la quantitat d’hores que tinc per fer pràctiques en un curs acadèmic però l’empresa vol que continuï fins a la finalització del curs. Puc fer-ho?
 20. Si tinc fets tots els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, i demano que em deixin l’expedient obert, podré fer convenis?
 21. Què s’ha de fer en cas d’accident?


INSCRIPCIÓ A NEXUS

 1. Estic fent la inscripció a l’aplicació Nexus i en el desplegable de la pantalla de “Dades acadèmiques” no surt el nom del meu màster. Com l’haig de posar?
 2. No puc afegir el currículum a Nexus. Què haig de fer?
 3. Fa anys que vaig finalitzar els meus estudis a la UAB. Em puc inscriure a Treball Campus?
 4. Fa temps que em vaig titular i no recordo el NIU ni la contrasenya. Què haig de fer per poder-me inscriure a Nexus?
 5. Quan temps dura la inscripció a l’aplicació Nexus?
 6. Un cop finalitzada la meva titulació, m’haig de donar de baixa de l’aplicació Nexus?
 7. Puc donar-me de baixa  a Nexus en el moment que vulgui?
 8. Estic estudiant en una escola adscrita a la UAB. Em puc inscriure a Nexus?
 9. Sóc estudiant d’Erasmus o Seneca,  vingut a la UAB. Em puc inscriure a Nexus?
 10. Vull canviar les meves dades personals a Nexus i no puc fer-ho. Què haig de fer?
 11. Vull actualitzar el meu currículum. Com ho haig de fer?


OFERTES

 1. M’he inscrit a Nexus i no puc veure les ofertes . Quin és el motiu?
 2. Em puc inscriure a qualsevol oferta de pràctiques o han de ser ofertes del meu àmbit acadèmic?
 3. Si no tinc el 50% dels crèdits aprovats, em puc inscriure a les ofertes de pràctiques del meu àmbit?
 4. Acabo de finalitzar els estudis (grau, màster, doctorat o postgrau). Em puc inscriure a les ofertes de pràctiques del meu àmbit?
 5. Em puc inscriure a les ofertes des del cercador de la pàgina web?
 6. Estic mirant el cercador de la pàgina web de Treball Campus i la meva titulació no hi és. És correcte?CONVENIS

1.    Sóc estudiant de primer de grau. Puc fer pràctiques en empreses o institucions?
No. La normativa interna de pràctiques acadèmiques externes de la UAB especifica que només poden realitzar-les els estudiants de grau que hagin superat un mínim de 120 crèdits necessaris per obtenir el títol universitari de l'ensenyament que estigui cursant. 

Tornar a dalt

2.    He trobat una empresa que em vol agafar per a realitzar una estada de pràctiques. Que hem de fer?
Tant tu com l’empresa us heu d’inscriure a l’aplicació web NEXUS. Després l’empresa ha d’entrar les dades de la proposta de les pràctiques clicant a "Afegeix proposta conveni amb candidat preseleccionat".

Tornar a dalt

3.    Les pràctiques que es fan a través de Treball Campus, es poden convalidar per crèdits acadèmics?
No, les pràctiques que gestiona Treball Campus són extracurriculars i amb caràcter voluntari. Les pràctiques acadèmiques curriculars les tramita la gestió acadèmica i/o els coordinadors de pràctiques de cada centre.

Tornar a dalt

4.    Quan puc començar a fer les pràctiques?
En el moment que els tres originals del conveni estiguin signats per les tres parts signants, respectant la data d’inici que hi figura al conveni.

Tornar a dalt

5.    Tinc un conveni formalitzat i vull saber si tinc dret a gaudir de vacances, dies de festa i dies d’examen.
Els dies de festa o vacances s’han de pactar amb l’empresa o institució. Pel que fa als exàmens, tutories i altres activitats acadèmiques, atès que les pràctiques han de ser totalment compatibles amb els estudis, els estudiants tenen el dret a gaudir-ne, tot i que poden fer que s'hagi de prorrogar el conveni per fer les hores no realitzades.

Tornar a dalt

6.    Es cotitza a la Seguretat Social amb aquest tipus de pràctiques?
El Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, estableix que s'ha cotitzar a la Seguretat Social, per contingències comuns i professionals, tot i que no es tracta d’una relació laboral sinó només d’unes pràctiques, sempre i quan aquestes comportin una contraprestació econòmica.

Tornar a dalt

7.    L’empresa ha de retribuir econòmicament a l’estudiant que tingui en pràctiques?  Hi ha un mínim? Com es formalitza aquesta percepció econòmica?
La Normativa de Pràctiques de la UAB estableix que l’ajut a l’estudi, que ha de facilitar l’empresa/institució a l’estudiant, per a pràctiques no curriculars, ha de ser d’un mínim de 5€/hora.

L’ajut econòmic quedarà reflectit al conveni en euros per hora de feina bruts. Tot i que no es tracta d’un sou (no hi ha cap relació laboral entre l’empresa o institució i l’estudiant), l’import que es rep (en concepte de borsa o ajut a l’estudi) és brut perquè té una retenció mínima del 2% d'IRPF, que haurà de practicar l’empresa o institució, i que s’haurà de declarar a l’Agència Tributària, juntament amb els altres ingressos percebuts per l’estudiant. L'empresa o institució també haurà de practicar la retenció corresponent a la Seguretat Social.

Qualsevol dubte que pugui sorgir respecte de la retenció i de com aplicar-la s’haurà de consultar directament a l’Agència Tributària i/o a la Seguretat Social.

La manera de fer el pagament s’haurà d’acordar entre l’empresa o institució i l’estudiant, però mai com a salari.

Tornar a dalt

8.    Com justifica l’empresa o institució els pagaments que fa a l’estudiant que té en pràctiques?
El mateix conveni, signat per les tres parts, ja és vàlid com a justificant de les quantitats que percep l’estudiant per la seva estada a l’empresa o institució. De tota manera, si l’empresa o institució vol, pot fer signar a l’estudiant un document com a justificant de la recepció de l’import, fent sempre referència al conveni signat. En cap cas s’ha de fer una nòmina.

Tornar a dalt

9.    Es poden fer dos convenis a la vegada?
No és freqüent fer-ho en període lectiu ja que els horaris de les estades de pràctiques no es poden solapar amb els horaris de les assignatures matriculades. Seria possible fer-ho, un cop finalitzades les classes, sempre que els horaris dels dos convenis no es solapin i que la suma de les hores no sobrepassi el nombre d’hores totals a les que es tingui dret.

Tornar a dalt

10.    Em queda només una assignatura per a finalitzar la carrera. Puc fer 8 hores diàries amb un conveni de pràctiques extracurriculars?
Sempre que l’horari de les pràctiques permeti l’assistència a les classes de l’assignatura matriculada, s’autoritzarà la seva realització.

Tornar a dalt

11.    M’he matriculat de l’assignatura de practicum. Puc fer pràctiques extracurriculars?
Només se’t permetrà quan els horaris de les dues estades de pràctiques siguin compatibles.

Tornar a dalt

12.    Puc fer una estada de pràctiques amb conveni a l’estranger (Europa, Àsia, Amèrica…)?
No és gaire habitual però sí que es pot fer, sempre i quan es compleixi els requisits que Treball Campus té per a les empreses estrangeres, i l'estudiant faci una assegurança amb responsabilitat civil per anar al país escollit. En aquest cas, necessitem un certificat de cada un dels professors, de les assignatures matriculades, explicant que no és imprescindible la presència a classe i la forma d’avaluació final.

S'ha de tenir present que la tramitació trigarà més temps de l’habitual ja que Treball Campus ha de tenir els originals del conveni signats per part de l’empresa o institució i de l’estudiant abans de començar les pràctiques.

Tornar a dalt

13.    Estic a punt de finalitzar la titulació i m’ha sorgit la possibilitat de fer unes pràctiques ara. Les puc fer? Fins a quan?
Sempre que el conveni estigui signat abans del tancament del teu expedient acadèmic, podràs fer les hores acordades al conveni, així com la possible pròrroga, encara que entre mig et tanquin l’expedient. La data de finalització de les pràctiques vindrà donada en el propi conveni i/o la pròrroga i/o per la data de finalització del curs acadèmic (9 de setembre de 2016).

Tornar a dalt

14.    He trobat una empresa on fer les pràctiques però volen que estigui 6 mesos (acabant després del 9 de setembre de 2016, final de l'any acadèmic). Les puc fer?
Les pràctiques es fan dins de l'any acadèmic. L'any acadèmic 2015-2016 acaba el 09/09/2016 i l'any acadèmic 2016-2017 comença el 05/09/2016 i acaba el 08/09/2017.
En aquest cas, s’haurà de fer un conveni fins al 9 de setembre i un altre conveni nou a partir del 10 de setembre i fins a la data de finalització (sempre i quan tornis a estar matriculat en el nou curs).

Tornar a dalt

15.    Porto un any fent pràctiques en una empresa i volen que continuï l’any vinent. Hi ha límit de convenis a fer amb la mateixa empresa?
No, sempre que tinguis l’expedient obert i matrícula vigent, podràs fer pràctiques en la mateixa empresa o en empreses diferents.

Tornar a dalt

16.    M’han dit que, tot i que estic donat d'alta a la Seguretat Social per una altra feina que tinc els caps de setmana, també haig de fer-me una assegurança. És cert?
Sí, la UAB ofereix als seus estudiants, en el moment de formalitzar la matrícula, la possibilitat d'incloure una assegurança complementària voluntària que, en el cas de voler realitzar una estada de pràctiques, és imprescindible haver-la abonat, ja que aquesta cobreix la responsabilitat civil. En el cas que aquesta assegurança no s'hagi tramitat en el moment de la formalització de la matrícula, la UAB permet als seus estudiants que es faci una modificació de la mateixa, sense cost addicional, per tal de poder incloure-la. En el cas de titulacions pròpies o estudis de postgrau, l'assegurança es contracta directament a través del seu web.

Tornar a dalt

17.    Estic estudiant un màster d’un àmbit diferent al de la meva titulació. Puc fer pràctiques de la meva titulació?
No, les pràctiques han d’estar relacionades amb els estudis que estiguis fent en aquell moment.

Tornar a dalt

18.    Si estic fent un conveni amb una empresa i he trobat una altra que m’ofereix unes condicions que m’interessen més, puc rescindir el primer conveni i fer el segon?
Sí, però, abans de gestionar el segon conveni, hem de tenir la rescissió del primer i has d'informar a Treball Campus mitjançant la sol·licitud a Nexus com a mínim 7 dies abans de la data d'acabament pactada amb l'empresa o entitat. Si l'estada de pràctiques és a la UAB, has d'informar amb 15 dies d'antelació.

Tornar a dalt

19.    He exhaurit la quantitat d’hores que tinc per fer pràctiques en un curs acadèmic però l’empresa vol que continuï fins a la finalització del curs. Puc fer-ho?
No podràs continuar fent pràctiques perquè, un cop exhaurides les hores totals del curs acadèmic, no es poden fer més en el mateix curs. T’has d’esperar al curs següent per a tenir disponibles les hores del nou curs i complir els requisits de nou.

Tornar a dalt

20.    Si tinc fets tots els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, i demano que em deixin l’expedient obert, podré fer convenis?
A més de tenir l’expedient acadèmic obert, cal que tinguis una matrícula vigent.

Tornar a dalt

21.    Què s’ha de fer en cas d’accident?
Cal trucar per telèfon al número 902 302 928, indicant el número de pòlissa G L6 620000092, per tal de comunicar el sinistre.

Trobaràs més informació i la còpia de la pòlissa a la nostra pàgina web. Per veure-ho pots clicar aquí.

Tornar a dalt


INSCRIPCIÓ A NEXUS

22.    Estic fent la inscripció a l’aplicació Nexus i en el desplegable de la pantalla de “Dades acadèmiques” no surt el nom del meu màster. Com l’haig de posar?
El més probable és que aquest màster no sigui oficial si no que sigui un màster propi de la UAB, per la qual cosa no ha d’anar a la pantalla d’estudis oficials fets a la UAB sinó que ha d’anar a la pantalla de cursos, seminaris i estudis no oficials. Si no és així, contacta amb Treball Campus (Treball.Campus@uab.cat).

Tornar a dalt

23.    No puc afegir el currículum a Nexus. Què haig de fer?
Envia’l, en format PDF, per e-mail, a l’adreça Treball.Campus@uab.cat i Treball Campus te l’afegirà al teu perfil.

Tornar a dalt

24.    Fa anys que vaig finalitzar els meus estudis a la UAB. Em puc inscriure a Treball Campus?
Sí, has d’entrar les teves dades a l’aplicació NEXUS, posant el NIU i la paraula de pas. A Treball Campus es poden inscriure tots els estudiants i titulats de la UAB amb independència de l’any de finalització dels estudis. Si no disposes d’aquestes dades contacta amb Treball Campus (Treball.Campus@uab.cat).

Tornar a dalt

25.    Fa temps que em vaig titular i no recordo el NIU ni la contrasenya. Què haig de fer per poder-me inscriure a Nexus?
Per poder-te inscriure a Nexus, has d’obtenir el NIU i la contrasenya a http://sia.uab.es, clicar a l’apartat “Gestió de paraules de pas”, dins d’aquest, clicar a  “No coneixeu el vostre NIU ni la paraula de pas”, de l’apartat “Obtenció del NIU i la paraula de pas” i omplir les dades que et demani.

Tornar a dalt

26.    Quan temps dura la inscripció a l’aplicació Nexus?
No hi ha caducitat. La inscripció és indefinida.

Tornar a dalt

27.    Un cop finalitzada la meva titulació, m’haig de donar de baixa de l’aplicació Nexus?
No,  pots continuar inscrit/a però hauràs d’actualitzar la teva situació acadèmica a la pestanya “Dades acadèmiques”,  posant “titulat/da”, per tal de  poder optar a les ofertes de feina del teu àmbit acadèmic. Recorda que també hauràs d’actualitzar el teu currículum.

Tornar a dalt

28.    Puc donar-me de baixa  a Nexus en el moment que vulgui?
Sí, per fer-ho, envia un e-mail a l’adreça Treball.Campus@uab.cat amb la teva sol·licitud, posant el teu nom complet, DNI i NIU.

Tornar a dalt

29.    Estic estudiant en una escola adscrita a la UAB. Em puc inscriure a Nexus?
Sí, has de facilitar-nos una còpia de la teva matrícula i les teves dades personals per e-mail, per tal d’atorgar-te un NIU.

Tornar a dalt

30.    Sóc estudiant d’Erasmus o Seneca,  vingut a la UAB. Em puc inscriure a Nexus?
Sí, perquè tens la consideració d’estudiant de la UAB (igual que els matriculats directament a la UAB).

Tornar a dalt

31.    Vull canviar les meves dades personals a Nexus i no puc fer-ho. Què haig de fer?
Envia un e-mail a l’adreça Treball.Campus@uab.cat amb les dades que apareixen a Nexus i les que vols que apareguin. En el cas del Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport, has d’enviar un e-mail a l’adreça anterior amb el document escanejat.

Tornar a dalt

32.    Vull actualitzar el meu currículum. Com ho haig de fer?
Has de tenir l’arxiu al teu ordinador (en format PDF) i tornar-lo a posar de la mateixa manera que ho vas fer quan et vas inscriure per primera vegada. Després veuràs que el nou currículum ha substituït l’antic.

Tornar a dalt


OFERTES

33.    M’he inscrit a Nexus i no puc veure les ofertes . Quin és el motiu?
Pot ser perquè:
-    No has finalitzat la teva inscripció. Comprova que has afegit el teu currículum.
-    La teva inscripció està completa però falta la validació per part dels administradors de Nexus (no és automàtica).

Tornar a dalt

34.    Em puc inscriure a qualsevol oferta de pràctiques o han de ser ofertes del meu àmbit acadèmic?
Només et pots inscriure a aquelles ofertes de pràctiques extracurriculars que siguin del teu àmbit acadèmic doncs les pràctiques han d’estar relacionades amb els teus estudis vigents.

Tornar a dalt

35.    Si no tinc el 50% dels crèdits aprovats, em puc inscriure a les ofertes de pràctiques del meu àmbit?
La legislació que regula les estades de pràctiques (Reial decret 1497/1981, modificat pel Reial decret 1845/1994) especifica que només poden realitzar-les els estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits necessaris per obtenir el títol universitari de l'ensenyament que estigui cursant, no obstant això, la UAB ha establert que, en el cas dels estudis de grau, podran realitzar estades de pràctiques els estudiants que tinguin com a mínim 120 crèdits de la titulació vigent superats.

Tornar a dalt

36.    Acabo de finalitzar els estudis (grau, màster, doctorat o postgrau). Em puc inscriure a les ofertes de pràctiques del meu àmbit?
No, un cop acabada la teva formació universitària ja no tens la consideració d’estudiant  i, per tant,  no pots fer estades de pràctiques acadèmiques.

Tornar a dalt

37.    Em puc inscriure a les ofertes des del cercador de la pàgina web?
Primer de tot has de fer la inscripció a l’aplicació NEXUS i que la informació posada sigui validada per Treball Campus. Després trobaràs les ofertes del teu àmbit a la pestanya “les meves candidatures” i podràs inscriure’t a les que t’interessi.

Tornar a dalt

38.    Estic mirant el cercador de la pàgina web de Treball Campus i la meva titulació no hi és. És correcte?
En aquest cercador només surten les titulacions de les quals hi ha alguna oferta publicada en aquell moment. S’ha de mirar amb regularitat perquè canvia diàriament, en funció de les ofertes que es publiquen.

Tornar a dalt

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona