A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Treball fi de grau  Lliurament i defensa 
Presentaciˇ
Elecciˇ de temÓtica i matriculaciˇ
Desenvolupament i seguiment
Orientacions i estructura de la mem˛ria
 Lliurament i defensa 
Criteris d'avaluaciˇ
Calendari del procÚs

Lliurament i defensa


El Vicedeganat d'Ordenació Acadèmica-Graus, conjuntament amb les coordinacions de les titulacions, establiran cada curs acadèmic la data de lliurament de tots els treballs i el període d'exposició dels TFG de Pedagogia (consultar calendari del procés).

4.1 Lliurament del TFG: terminis i procediments per a tots els Graus

Hi haurà dos terminis ordinaris per al lliurament del TFG (juny i setembre). A tots els estudiants se’ls assignarà per defecte el lliurament del treball en la convocatòria de juny.

En el cas de que es vulgui, hi ha una data màxima per sol·licitar un canvi de convocatòria i ajornar-la al setembre  o avançar-la al febrer:

En el primer cas: l'estudiant haurà d'acordar amb el seu tutor o tutora el canvi de convocatòria de juny a setembre.
Procediment:
1. L'estudiant haurà de descarregar-se la sol·licitud, emplenar-la i signar-la.
2. És imprescindible que el tutor o tutora també signi la sol·liictud.
3. Un cop signada, s'haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre dintre del termini establert al calendari del procés.

IMPORTANT: si no és possible obtenir la signatura del tutor o tutora, es podrà enviar per e-mail la sol·licitud escanejada i signada per l'estudiant, a l'adreça electrònica de la Gestió Acadèmica: ga.c.educacio@uab.cat. Atenció, només s'acceptaran els e-mails rebuts des del compte de correu personal de la UAB (@e-campus.uab.cat).
En aquests casos el canvi de convocatòria no es farà efectiu fins que la Gestió Acadèmica obtingui el vist i plau del tutor o tutora.

Excepcionalment es pot lliurar el TFG en la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer sempre que l'estudiant la sol·liciti en el termini establert al calendari administratiu aprovat per la UAB  i compleixi amb les condicions establertes en la normativa d’Avaluació de la UAB.

En el cas de Pedagogia el coordinador o coordinadora de titulació tindrà en compte aquests canvis un cop autoritzats, per tal d’organitzar els tribunals.

En el cas de que l'estudiant no lliuri el treball en temps i forma perd la convocatòria. No s’acceptaran canvis de convocatòria fora del termini establert.


4.2 Defensa del TFG de Pedagogia: terminis i procediments

Un cop tancat el període de matricula, el Vicedeganat d'Ordenació Acadèmica-Graus conjuntament amb la coordinació de titulació, especificaran el tribunal, el calendari, l'horari i el lloc concret de la defensa de cadascun dels TFG de Pedagogia. Sota cap concepte es poden programar defenses de TFG fora del període establert per les exposicions. Els estudiants hauran de respectar la data de les exposicions. No es podran fer presentacions dels TFG on-line.

L'exposició de la defensa del TFG ha de ser de 15/20 minuts, temps en el que s'espera que l'estudiant expliqui el seu treball amb un suport visual. A continuació, es deixaran uns 10/15 minuts per a preguntes. Per a l'avaluació, serà molt important que els membres del tribunal respectin els criteris avaluació comuns que s'exposen en el següent apartat. El tribunal pot demanar a l'estudiant que expliqui, com ja ho haurà fet també dins del treball escrit, quines competències creu que ha assolit durant l'elaboració del TFG i quins aprenentatges o assignatures treballats durant el grau ha relacionat més.

Finalment, el tribunal tindrà uns 10 minuts de descans i preparació de la següents defensa. El interval de temps de cada exposició serà aproximadament de 45 minuts, a fi d'acomplir les exposicions en els temps estimat (s'estima que es poden defensar uns 6 TFG en un matí de 9 a 2).

Donat que les defenses són públiques, a més a més del tribunal i dels estudiants convocats,  hi podran assistir com a públic familiars, amics, estudiants o altres professors que ho desitgin, sempre i quan respectin els horaris i procediments de la defensa del TFG. Els estudiants estan obligats a assistir a tot l’acte de presentació de TFG del dia que tinguin assignat. Al finalitzar la sessió el tribunal omplirà l’acta global amb el desglossament de les dues notes obtingudes i la nota final. (Acta Global del Tribunal del TFG


4.3 Organització dels tribunals per avaluar els TFG de Pedagogia

Es proposa que hi hagi diversos tribunals. Cada tribunal estarà constituït per tres membres un dels quals hauria de ser el tutor dels estudiants. Com a criteri general, un tutor hauria d'estar en un tribunal on hi hagi aproximadament un nombre no superior d'estudiants al triple de treballs que ell ha tutoritzat. Per nomenar els tribunals hauríem de formar grups de tres professors tutors de TFG que hagin tutoritzat aproximadament el mateix nombre de treballs. En el cas  que un professor no pogués assistir a l'acta d'exposició ell mateix hauria de responsabilitzar-se de buscar un substitut i de comunicar-ho a la coordinació de titulació.

Cada curs publicarem aquí les dates i ubicacions dels tribunals de lectura dels TFG de cada convocatòria.

Consulta aquí la composició i data del tribunal de Pedagogia per als alumnes que han sol·licitat Convocatòria extraordinària de fi d'estudis.


4.4. Registre del títol del TFG:

A l’expedient acadèmic de cada estudiant, hi consta la temàtica que se li ha assignat, entre l’oferta existent en cada curs acadèmic.
Pot donar-se el cas, que la temàtica assignada no reflecteixi adequadament, el títol que finalment tindrà el TFG de l’estudiant. En aquest casos l’estudiant podrà sol·licitar el registre del títol específic del seu TFG, previ acord amb el tutor o tutora del seu treball. Per fer-ho haurà de lliurar la sol·licitud  degudament emplenada, i signada per l’estudiant i pel tutor o tutora. No s’acceptaran sol·licituds fora dels terminis establerts al calendari del procés.

En el cas que la temàtica que consta a l’expedient de l’estudiant, sigui l’adequada no serà necessari que es registri el títol del TFG. El registre del títol no és obligatori.

La sol.licitud de registre del títol es pot entregar, bé de manera presencial a la gestió acadèmica del centre, bé per correu ordinari, o bé escanejada per correu electrònic, des de l’adreça que teniu assignada per la UAB (e-campus.uab.cat) a l’adreça ga.c.educacio@uab.cat.
És imprescindible entregar la sol·licitud en els períodes fixats. Fora d’aquest terminis no serà possible garantir que es pugui incorporar el títol a l’expedient de l’alumne.

Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona