A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Preguntes freqüents  Plans d'estudi 
Treball de Fi de Grau
Mencions
 Plans d'Estudi 
Calendaris

Plans d'Estudi


 1. Què és un Pla d’estudis?
 2. Què son les competències, les competències transversals i les competències específiques?
 3. Què és un crèdit ECTS?
 4. Què són els estudis de grau?
 5. Què són els estudis de Màster?
 6. Quina es la metodologia d’aprenentatge emprada en els nostres estudis?
 7. Quins són els estudis de Grau que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 8. Quins són els estudis de Màsters oficials que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 9. Puc cursar algun dels estudis a distància?
 10. Oferiu torn de matí i tarda de totes les titulacions? Quina és la franja horària de cada torn?
 11. On puc consultar els horaris de cada titulació?
 12. On puc consultar el pla d’estudis de la titulació que estic cursant?
 13. Puc cursar assignatures d’altres estudis?
 
 

1. Què és un Pla d’estudis?
 
Els Plans d’Estudi tenen com a objectiu central l’adquisició de competències, per tant, les matèries es defineixen en funció de les competències que has d’assolir al final del procés formatiu; aquestes competències són avaluables i s’han de reflectir en les qualificacions.
 
2. Què son les competències, les competències transversals i les competències específiques?
 
Les competències són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que descriuen els resultats de l’aprenentatge d’un programa educatiu, allò que un estudiant sap o pot demostrar al final del procés educatiu.
 
Les competències transversals descriuen allò que el graduat/da és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d’aprenentatge, amb independència de la titulació.
 
I les competències específiques descriuen allò que un titulat/da és capaç de fer en acabar els seus estudis i són definides per cada titulació.
 
3. Què són els estudis de grau?
 
Els graus són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. El títol oficial que s'obté en superar aquests estudis és el de graduat.
 
Els títols de grau són de 240 crèdits ECTS, que equivalen a un període mínim d'estudi de quatre anys. Excepcionalment, els graus amb condicions poden tenir més crèdits i comportar un període d'estudi més ampli.
 
Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.
Les titulacions de grau que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació s’adscriuen a la branca de ciències socials i jurídiques. L'adscripció a una branca o a una altra determina les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar en els dos primers anys del grau.
 
Els plans d'estudis de grau contenen com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, matèries obligatòries i matèries optatives, pràctiques externes i un treball de fi de grau.
 
4. Què són els estudis de Màster?
 
Els estudis de màster tenen la finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. Els plans d'estudis tenen una càrrega d'entre 60 i 120 crèdits i inclouen tant formació teòrica com formació pràctica.
 
5. Què és un crèdit ECTS?
 
És la unitat de mesura a partir del la qual es dissenyen les titulacions en el marc de l’EEES. A la UAB, un crèdit ECTS equival a 25 hores de càrrega lectiva.
 
La mesura de la càrrega lectiva de l’ECTS comptabilitza tot el treball de l’estudiant per superar les diferents assignatures (assistència a classe, preparació de treballs, hores d’estudi autònom, hores d’estudi en grup, tutories, preparació de pràctiques, d’exàmens, preparació de proves, etc.)
 
6. Quina es la metodologia d’aprenentatge emprada en els nostres estudis?
 
El model docent està basat al voltant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Aquest esdevé el centre del sistema, les titulacions es dissenyen en funció de les competències que l’estudiant ha d’assolir i compta amb la utilització de noves metodologies i estratègies. La presencialitat és obligatòria i l’avaluació contempla el seu esforç i les hores de classe, i és continuada.
 
7. Quins són els estudis de Grau que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 
Pots consultar els nostres estudis de Grau, entrant al web de la Facultat, a la pestanya Els Estudis, apartat Oferta d’estudis - Graus EEE. Al seleccionar els estudis de grau que t’interessen podràs trobar: Informació general (perfil d’accés, sortides professionals, horaris), estructura del Pla d’Estudis, informació d’accés, matrícula i automatrícula i altres.

Més informació   

8. Quins són els estudis de Màsters oficials que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 
Pots consultar els nostres estudis de Màsters Oficials, entrant a la web de la Facultat, a la pestanya Els Estudis, apartat Formació continuada - Màsters oficials. Al seleccionar els estudis de Màster que t’interessen podràs trobar: Informació general (perfil d’accés, sortides professionals, horaris), estructura del Pla d’Estudis, informació d’accés i  altres.

Més informació 

9. Puc cursar algun dels estudis de Grau a distància?
 
No. Tots els estudis de Grau de la Facultat d’Educació són presencials i és obligatori assistir a classe.
 
10. Oferiu torn de matí i tarda de totes les titulacions? Quina és la franja horària de cada torn?
 
No.
El Grau en Pedagogia i Educació Social s’imparteixen en torn de matí.
El Grau en Educació Infantil s’imparteix en el torn de tarda.
El Grau en Educació Primària en Anglès s’imparteix en torn de tarda.
El Grau en Educació Primària té un grup de tarda i dos de matí.
 
El torn de matí és de 8h a 14h
El torn de tarda és de 15h a 21 h
 
Per sol·licitar torn en el Grau en Primària cal presentar una sol·licitud de torn dies abans de fer la matrícula de primer curs, que estigui degudament motivada i justificada. Les dates i criteris per aquesta sol·licitud es publiquen a la pestanya d’Informació acadèmica, apartat Matrícula, del web de la Facultat.
 
Pels alumnes d’altres cursos que vulguin canviar de torn, poden fer la sol·licitud durant el mes de juny i ha d’estar degudament justificada i motivada.
 
Pel que fa als estudis de Màster, cal consultar la informació general publicada per a cada Màster, al web de la Facultat, a la pestanya Estudis, apartat Formació continuada - Màsters oficials.
 
11. On puc consultar els horaris de cada titulació?

Pots consultar els horaris entrant al web de la Facultat, a la pestanya Estudis i seleccionant a la columna de l’esquerra Horaris (Graus o Màsters Universitaris).

També tens un enllaç directe a la plana principal del web de la facultat.

Més informació  

12. On puc consultar el pla d’estudis de la titulació que estic cursant?
 
Pots consultar els plans d’estudi entrant al web de la Facultat, a la pestanya Els Estudis, apartat Oferta d’estudis - Graus EEE o Màsters Oficials. Al seleccionar la teva titulació podràs trobar la informació a la pestanya de Pla d’Estudis.
 
Al final de la plana trobaràs un PDF amb el Pla d’estudis amb tota la informació que necessites.

Més informació 

13. Puc cursar assignatures d’altres estudis?

Pots cursar assignatures optatives d’una altra titulació a través dels minors. 
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Per accedir a un minor cal complir uns requisits mínims i s’ha de seguir un procediment previ de sol·licitud. La informació sobre els requisits, procediments a seguir, i continguts de les assignatures del minor, la pots consultar a la Facultat que l’ofereix i al web de la UAB.

Més informació 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona